Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

ZWROT DODATKOWYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Niepełnosprawni

Komórka odpowiedzialna Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Treść

ZWROT DODATKOWYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne :

- bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,

- lub pozostające w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy,


może otrzymać, na wniosek, ze środków PFRON zwrot kosztów:

a) adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,

b) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,

c) zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,

d) rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w p.pkt. a – c.

Wymagane dokumenty

 

1.Wniosek pracodawcy  Wn-KZ cz.I   i  Wn-KZ cz.II, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 poz. 1987).

2. Informację o otrzymanej pomocy publicznej pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo zaświadczenie o nieotrzymaniu pomocy- w zakresie wynikającym z art.37 ust.5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz.U. z 2007r. nr 59, poz.404, z późn. zm.) – w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych.

3.Aktualne zaświadczenia  lub inne dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku (blok B1 część1) tj. NIP, Regon, wypis z KRS lub odpowiednio zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

4.Kopię dokumentu poświadczającego tytuł prawny do nieruchomości, budynku, lokalu lub pomieszczenia w przypadku zwrotu kosztów z pkt.a).

Prezydent może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje przedstawiane przez wnioskodawcę.


Zwrot kosztów adaptacji pomiszczeń.


1.Kosztami kwalifikowanymi są udokumentowane koszty:

1) zakupu materiałów oraz wykonania robót budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego dotyczących dostosowania pomieszczeń zakładu stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych,

2) zakupu środków trwałych stanowiących wyposażenie pomieszczeń zakładu w związku z przystosowaniem stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,

3) wytworzenia systemem gospodarczym lub w zakładzie pracy środków trwałych, o których mowa w pkt 2

– w celu umożliwienia wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego powierzonych czynności na poziomie porównywalnym z analogicznymi czynnościami wykonywanymi przez pracownika pełnosprawnego.

2. Wartość zakupu materiałów budowlanych lub środków trwałych oraz koszty robót budowlanych albo wytworzenia środków trwałych, zostaje pomniejszona o wartość takich samych materiałów lub środków trwałych oraz o koszty robót budowlanych lub wytworzenia środków trwałych, jeżeli stanowiłyby adaptację lub wyposażenie

stanowiska pracy osoby niebędącej osobą niepełnosprawną.


Zwrot kosztów ułatwiających wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy.


1.Kosztami kwalifikowalnymi są udokumentowane koszty  adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy.

2. Koszt nabycia urządzeń lub ich adaptacji, pomniejsza się o koszt nabycia takich samych urządzeń lub adaptacji urządzeń, które zostałyby nabyte lub adaptowane do potrzeb osób niebędących osobami niepełnosprawnymi.


Zakup i autoryzacja oprogramowania.

 

1.Kosztami kwalifikowalnymi są udokumentowane koszty:

     1) zakupu i autoryzacji oprogramowania,

     2) zakupu urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracowników

– zaprojektowanych i wykonanych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb użytkowników niepełnosprawnych, w celu umożliwienia lub ułatwienia im wykonywania pracy.

 

Rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb.

 

1. W przypadku kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb o których mowa w pkt.a-c kosztami kwalifikowalnymi są udokumentowane koszty niezbędnych badań mających na celu ustalenie odpowiednio:

1) zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracownika;

2) koniecznych elementów wyposażenia danego stanowiska pracy oraz zakresu obowiązków na tym stanowisku pracy dających podstawę do oceny możliwości wykonywania pracy przez osobę niepełnosprawną;

3) konieczności adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;

4) konieczności zakupu oprogramowania oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracowników;

5) zakresu niezbędnej adaptacji pomieszczeń zakładu pracy.


2. Przyznanie zwrotu tych kosztów, jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku przyznania zwrotu kosztów, o których mowa w pkt a)-c)


 Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Leszna – Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-00 Leszno pok.14 tel. 65 529-82-28, e-mail: moziron@leszno.pl

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Inne informacje

1. Zwrot kosztów nie może przekraczać:

  • dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej,
  • 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych - w przypadku zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych,

2. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy.

3. Zwrot kosztów stanowi różnicę miedzy kosztami adaptacji lub wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, a kosztami adaptacji lub wyposażenia stanowiska pracy osoby nie będącej osoba niepełnosprawną.

4. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

5. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca obowiązany jest zwrócić środki Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.  

6. Zwrot środków powinien nastąpić w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.

Zwrotu kosztów stanowiącego pomoc publiczną udziela się zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE L 187 z 26.06.2014, str.!), w zakresie dotyczącym pomocy na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych.

Termin i sposób załatwienia:

Pracodawca jest powiadomiony w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z kompletem dokumentów o sposobie jego rozpatrzenia, a następnie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadza się z pracodawcą negocjacje w zakresie warunków zwrotu kosztów przewidzianych do uwzględnienia w umowie. Zwrot kosztów następuje na podstawie umowy.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 Nr 127, poz.721 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. (Dz.U. z 2014 poz. 1987)

Rozpatrywanie wniosków w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych nastąpi po podjęciu przez Radę Miasta Leszna uchwały w sprawie określenia realizowanych przez Miasto  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij