Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

ZWROT KOSZTÓW SZKOLENIA PRACOWNIKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Niepełnosprawni

Komórka odpowiedzialna Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Treść

Zwrot  kosztów  poniesionych  przez  pracodawcę  na  szkolenie zatrudnionych  pracowników  niepełnosprawnych


Kod nadawany rodzajowi sprawy: BA.8443


Pracodawca, który zorganizuje szkolenie dla niepełnosprawnych pracowników może otrzymać częściowy zwrot poniesionych kosztów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Wysokość pomocy:

Koszty szkolenia mogą być zrefundowane do wysokości 70% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę, przy czym refundacja nie może przekroczyć:

 1.  70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą -w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców refundacja nie może
 2.  60% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą- w odniesieniu do dużych przedsiębiorców

 

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o przyznanie refundacji –wzór w załączniku.

2.Aktualne zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające dane ewidencyjne pracodawcy (NIP, REGON,KRS).

3.Informację o wielkości przedsiębiorcy (mały, średni, duży)

4. Informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy  de minimis albo informację o nieotrzymaniu pomocy- w zakresie wynikającym z art.37 ust.5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r,Nr 59, poz.404)- w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia refundacji.

 

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miasta Leszna

Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 11            pok.14

tel. 65 529-82-28    adres e-mail moziron@leszno.pl


Środki na refundację kosztów szkolenia.


1. Koszty, które mogą być objęte refundacją:

- usług świadczonych przez osoby prowadzące szkolenie poniesione za godziny podczas których prowadzą one szkolenie;

-wynagrodzenie tłumacza migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;

-podróży osób prowadzących szkolenie, uczestników szkolenia, tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika,lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,

- zakwaterowania i wyżywienia  uczestników szkolenia;

-usług doradczych;

-obsługi administracyjno-biurowej;

-amortyzacji wyposażenia i narzedzi, z wyłączeniem wyposażenia i narzędzi zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia;

-koszty materiałów szkoleniowych;

Refundacja jest przeznaczona również na pokrycie wydatków obejmujących koszty płacy pracownika niepełnosprawnego za czas, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu.

Łączna wysokość kosztów, o których mowa w pkt 6 i 7 oraz koszty płacy pracownika niepełnosprawnego za czas, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu, nie może przekroczyć łącznej wysokości kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9.

2. Wniosek o przyznanie refundacji składa się przed rozpoczęciem projektu szkoleniowego do starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby pracodawcy.
Wniosek zawiera:

 1.  nazwę i adres siedziby pracodawcy;
 2.  status prawny i podstawę działania pracodawcy;
 3.  numer NIP lub PESEL pracodawcy;
 4.  numer rachunku bankowego pracodawcy albo numer rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;
 5.  wnioskowaną kwotę refundacji;
 6.  informację o planowanych do poniesienia kosztach szkolenia wymienionych w § 2 ust. 1 i 2;
 7.  opis projektu szkoleniowego wraz z uzasadnieniem jego wyboru oraz informacją o spodziewanych skutkach jego realizacji;
 8.  miejsce i termin realizacji szkolenia;
 9.  informację o liczbie osób niepełnosprawnych, które wezmą udział w szkoleniu;
 10.  informację o stanie zatrudnienia ogółem, w tym osób niepełnosprawnych;
 11.  oświadczenie o zaleganiu lub niezaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:

-wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

-okres prowadzenia działalności oraz doświadczenie pracodawcy w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

-wysokość przewidywanych środków przeznaczonych na poszczególne składowe  szkolenie.


Termin i sposób załatwienia:

Wnioskodawca otrzymuje informacje o sposobie rozpatrzenia  wniosku w terminie 30 dni od złożenia kompletu dokumentów. W przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości we wniosku, Wnioskodawca zostaje zawiadomiony  w  terminie  14  dni  od  daty złożenia  wniosku  oraz  wezwany  do  ich  usunięcia  w  terminie  14  dni  od  dnia doręczenia wezwania.
W  przypadku  pozytywnego rozpatrzenia  wniosku, w terminie 14  dni  przeprowadza się negocjacje warunków umowy.
W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji, zostaje zawarta w formie pisemnej  umowa z Pracodawcą.

Refundacja zostaje przekazana na rachunek bankowy wskazany we wniosku w ciągu 14 dni od  dnia  przedstawienia  przez  pracodawcę stosownych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów szkolenia.

Pracodawca, dokonując rozliczenia refundacji, posługuje się danymi zawartymi we wniosku i w umowie.

Przedsiębiorca korzystający z refundacji przechowuje dokumentację pozwalającą na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.

 WAŻNE!

Zwrot kosztów w przypadku pracodawców wykonujących działalność gospodarczą stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 art.41 ze zmianami).

2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych ( Dz.U. 2014r, poz.1970).

3.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij