Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Usuwanie pojazdów art.130a

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Komunikacja, transport

Komórka odpowiedzialna Wydział Komunikacji

Treść

W przypadku podejrzenia, iż Państwa pojazd został usunięty z drogi należy skontaktować się z Policją i Strażą Miejską  w celu ustalenia, czy taka czynność miała miejsce i na jakiej podstawie usunięto Państwa pojazd.

  • Policja – tel. 997,
  • Straż Miejska - tel. + 48 65 529 82 00 lub 996,

Czynność usuwania pojazdów (na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zmianami) na terenie miasta Leszna realizowana jest przez przedsiębiorcę: Ciesiółka Auto Group sp. j. ul. Aleje Konstytucji 3 Maja 13, 64-100 Leszno lub Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. ul. Narutowicza 76, 64-100  Leszno.

Adres parkingu strzeżonego przeznaczonego do umieszczania pojazdów usuniętych z dróg Miasta Leszna znajduje się w Lesznie ul. 17 Stycznia 90, Parking jest czynny całodobowo.


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Odbioru usuniętego pojazdu może dokonać właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.

Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Opłaty należy uiścić na konto Urzędu Miasta Leszna.  

Wysokość opłat określona jest w Uchwale nr XL/507/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 6287) i wynosi:

Rower lub motorower

za usunięcie - 113 zł

za każdą rozpoczętą dobę przechowania - 20 zł

Motocykl

za usunięcie - 223 zł

za każdą rozpoczętą dobę przechowania - 27 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

za usunięcie - 486 zł

za każdą rozpoczętą dobę przechowania - 40 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

za usunięcie - 606 zł

za każdą rozpoczętą dobę przechowania - 52 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 

za usunięcie - 857 zł

za każdą rozpoczętą dobę przechowania - 75 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 

za usunięcie - 1263 zł

za każdą rozpoczętą dobę przechowania - 136 zł

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

za usunięcie - 1537 zł

za każdą dobę przechowania - 200 zł

 
W razie odstąpienia od usunięcia pojazdu - w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia wysokość kosztów wynosi 50%.
 
W razie odstąpienia od usunięcia pojazdu - w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i załadowania pojazdu  (koszt obejmuje dojazd, załadunek i rozładunek) wysokość kosztów wynosi 75%.

Powyższą kwotę należy uiścić na konto bankowe:
Urząd Miasta Leszna

ul. Karasia 15
64-100 Leszno
PKO Bank Polski S.A. nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513 z dopiskiem: „opłata za usunięcie pojazdu i przechowywanie na parkingu ”

Wyżej wymienioną kwotę można bez prowizji wpłacić w kasach PKO BP.
Podstawą wydania pojazdu jest przedstawienie dowodu wpłaty.


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie pojazdu następuje niezwłocznie po zgłoszeniu się zainteresowanego na parking z dowodem wpłaty.


Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. 


UWAGA

Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.


Tryb odwoławczy - nie przysługuje.


Wszelkie reklamacje/zastrzeżenia, co do okoliczności będących podstawą do wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały tj. Policja lub Straż Miejska.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260 ze zmianami).
  • Uchwała nr XL/507/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 6287)


Podstawa usunięcia pojazdu:

  • Art. 130a. ustawy Prawo o ruchu drogowym

1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub 
w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c (niebędącym państwem członkowskim);
3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 (kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową; kierującego pojazdem należącym do placówki, o której mowa w ust. 3a pkt 3(zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się), przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki.;
5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2.(przejazd po drodze publicznej przez pojazd nienormatywny bez zezwolenia wykonywany przez zagraniczny podmiot mający siedzibę w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana umową o wzajemnej egzekucji kar pieniężnych).
2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
1) kierowała nim osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
2a. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1–2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i stosuje się odpowiednio.
3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.
4. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:
1) policjant – w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3;
2) strażnik gminny (miejski) w sytuacjach, o  których mowa w ust. 1 pkt 1,4 i 5;
3) osoba dowodząca akcją ratowniczą – w sytuacji, o której mowa w ust. 3.
5c. Pojazd usunięty z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1–2, umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie.
7. Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 5c, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, również dowodu uiszczenia kaucji.
10. Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu (...).
10h. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, (...)

 
Wymagane wnioski i dokumenty:
  • Podstawą do odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym jest zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu tj. Policję lub Straż Miejską. Zezwolenie wydaje się osobie, po okazaniu przez nią dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij