Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Komunikacja, transport

Komórka odpowiedzialna Wydział Komunikacji

Treść

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 341 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016r.  poz. 280 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2016r.  poz. 1791 ze zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek z własnoręcznym podpisem.

2. Załączniki:

 - fotografia o wym. 3.5x4,5cm,

 - zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,

 - zaświadczenie o ukończeniu kursu  kwalifikacyjnego dla kandydatów na instruktorów,

 - kserokopia prawa jazdy,

 - zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 2 lat uprawnienia do kierowania  pojazdami kat.  A, B, T. Kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku, oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających do uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,

 - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,

 - orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania     czynności  instruktora,

- dowód uiszczenia opłaty  za przeprowadzenie egzaminu:

      *   prawo jazdy kat. B lub T:

                                                 część pierwsza - 50 zł

                                                 część  druga -  50 zł

                                                 cześć trzecia-  240 zł

     *   prawo jazdy kat. A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E,D ,D+E:

                                                 cześć pierwsza - 50 zł

                                                 część druga  - 50 zł

                                                 część trzecia  - 260 zł

za egzamin wpłaty dokonuje  się na konto:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Biuro  Organizacyjno - Administracyjne

Nr Rachunku- konta: 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

tytułem: opłata za egzamin instruktora nauki jazdy 

 - 50,00 zł - dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów, płatne w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miasta Leszna 

Nr rachunku- konta: PKO BP 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513


3. Do wglądu:

- Dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu. 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:                                                                                     Wpisanie  do ewidencji instruktorów nauki jazdy w drodze decyzji administracyjnej.

      

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:

 Wydział Komunikacji

Budynek Urzędu Miasta przy ul.Wałowej 5, pokój nr 2 (parter)

tel. (0-65) 529-81-06

 

Godziny obsługi interesantów:

                      - w poniedziałek  7.30 - 16.00, 

                      - od wtorku  do  piątku  7.30 - 14.30

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ul. Słowiańska 54 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

   

UWAGI:

1. Całość dokumentów po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym przed komisja powołaną przez Wojewodę zostaje przesłana do Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Lesznie.

2. Wnioskodawca odbiera osobiście uprawnienia instruktora po okazaniu dowodu osobistego.

3. Legitymację instruktora, na prośbę wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, jeżeli zostały uregulowane opłaty za wydanie tego dokumentu.

4. Informację o tym, czy legitymacja instruktora jest gotowa do odbioru, można uzyskać w Urzędzie Miasta Leszna lub pod numerem telefonu 0.65 529-81-06.

5. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia.

 

Dodatkowe informacje: 

Wymagania jakie musi spełniać kandydat na instruktora zostały szczegółowo opisane w art. 33 ustawy o kierujących pojazdami.


UWAGA

 Instruktorzy i wykładowcy którzy decyzją Prezydenta Miasta

Leszna zostali wpisani do rejestru instruktorów i wykładowców, 

zobowiązani są zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 3  ustawy o kierujących

pojazdami do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście 

( prezydentowi miasta ) zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo 

w roku ubiegłym w warsztatach o których mowa w art. 35 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy.

przekazywać staroście (prezydentowi miasta)w myśl art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami :

a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu ,w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć;

b) informację o zmianie danych, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2- 5 w terminie 14 dni od dnia ich zmiany.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij