Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Komunikacja, transport

Komórka odpowiedzialna Wydział Komunikacji

Treść

PODSTAWA PRAWNA:

-   Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.341 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie  szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i  wykładowców ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 280 z późn. zm.) ;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie  numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i  pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie  poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 327);

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców ( Dz. U. 2017 r. poz. 1324 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony  wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (wzór – załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie  numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców  i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 327 ).

2. Załączniki:

-  dowód uiszczenia opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,

-  dokumenty poświadczające posiadanie odpowiedniej infrastruktury do zakresu prowadzonego szkolenia zgodnie z art. 28  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 341 ze zm.); 

3. Do wglądu:

-  Dowód osobisty lub paszport.


OPŁATY:

- 500,00 zł - opłata skarbowa  za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców 

- 500,00 zł - opłata skarbowa w przypadku zmiany warunków wydanego zaświadczenia -

- 500,00 zł - opłata skarbowa za wydanie  poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miasta Leszna lub na konto;

PKO BP nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.


JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ: 

Wydział Komunikacji

Budynek Urzędu Miasta przy ul. Wałowej 5, pokój nr 2 (parter)

 tel. (0-65)  529-81-06


Godziny obsługi interesantów: 

                     - w poniedziałek  7.30 - 16.00,

                     - od wtorek do piątek  7.30 - 14.30TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmawiającej wydanie zaświadczenia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ul. Słowiańska 54 w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna.


Właściwość miejscowa: organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest starosta( prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.


DODATKOWE INFORMACJE:

1. Wnioskodawca odbiera osobiście zaświadczenia po okazaniu dowodu osobistego.

2. Informację o tym, czy zaświadczenie jest gotowe do odbioru, można uzyskać w Urzędzie Miasta Leszna lub pod numerem telefonu  0.65 529-81-06.

3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia.

4. Wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

-  Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą,

5. Oświadczenie powinno zawierać także:

-  firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,

-  oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

-  podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

6. Nadzór nad ośrodkami szkolenia sprawuje starosta ( Prezydent Miasta Leszna) – w zakresie szkolenia prowadzonego przez przedsiębiorcę.

7. Starosta wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca:

-  złożył oświadczenie niezgodne ze stanem faktycznym,

-  nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców w wyznaczonym przez starostę terminie,

-  rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

8. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest:

-  Szkolenie niezgodne z obowiązującym programem szkolenia,

-  Wydanie niezgodnie ze stanem faktycznym zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

9. W przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej, może on uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij