Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Niepełnosprawni

Komórka odpowiedzialna Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Treść

ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotną  lub   poszukującą    pracy   niepozostającą  w zatrudnieniu, może otrzymać, ze środków  Państwowego  Funduszu Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  zwrot  kosztów  wyposażenia stanowiska pracy.

O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy może ubiegać się pracodawca, który prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy  pracę, powołania,mianowania lub wyboru).


Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o przyznanie refundacji, którego wzór stanowi załącznik Wn-W(1) do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej  (Dz.U. z 2015r.,poz.93).

Wniosek musi zawierać opinię Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie o możliwości skierowania do pracy na wnioskowane stanowisko zarejestrowanych osób niepełnosprawnych.

2.Aktualne zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające dane wnioskodawcy (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Regon, NIP)

3.Odpowiednio:
- bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie trzy lata obrotowe – w przypadku podmiotów sporządzających bilans,
- roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie trzy lata – w pozostałych przypadkach  ( w  przypadku pracodawcy  działającego przez okres krótszy , należy przedstawić dokumenty za okres co najmniej 12 miesięcy)

4.Aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych.

5. Wypełniony formularz  INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS  stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. ( poz.1543)

6. Informację o liczbie zatrudnionych pracowników w miesiącu za ostatnie 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (w tym osób niepełnosprawnych)
7. Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe oraz informacje o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych.

7.Oferty cenowe maszyn,urządzeń, przedmiotów mających  stanowić wyposażenie tworzonego stanowiska pracy.

 

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miasta Leszna Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych pok.14 ul.Księcia Józefa Poniatowskiego11 64-100 Leszno tel. 0-65 529-82-28 strona internetowa www.leszno.pl BIP


Środki na utworzenie stanowiska pracy:


●maksymalna wysokość refundacji nie może przekraczać 15-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

●przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę;
potrzeby lokalnego rynku pracy, koszty wyposażenia stanowiska pracy, wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy, kondycję finansową wnioskodawcy zapewniającą utrzymanie utworzonego stanowiska pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy, wysokość posiadanych środków Funduszu przeznaczonych na ten cel.

● refundacji nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy,

● zakup wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się fakturą, rachunkiem lub dowodem zapłaty, lub oceną techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną w przypadku wytworzenia wyposażenia przez pracodawcę.
● jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest zobowiązany zwrócić środki pobrane na wyposażenie stanowiska pracy w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.
Zwrot środków powinien nastąpić w ciągu 3 miesięcy od daty rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.
Pracodawca nie zwraca środków, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy.
● pracodawca zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia zwrotu kosztów refundacji w formie poręczenia (osoba fizyczna osiągająca dochód miesięczny w wysokości 60% średniego wynagrodzenia w gospodarce), weksla z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
Termin i sposób załatwienia:

 Wnioskodawca otrzymuje informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie max. 30 dni od złożenia kompletu dokumentów, jednak nie wcześniej niż po podziale środków przez Radę Miejską Leszna. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, Wnioskodawca zostaje zawiadomiony w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku oraz wezwany do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w terminie 14 dni przeprowadza się negocjacje warunków umowy.
W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji, zostaje zawarta umowa z Pracodawcą, który jest zobowiązany do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w ciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Po utworzeniu stanowiska pracy, składa wniosek Wn-W(2)
Refundacja zostaje przekazana na rachunek bankowy wskazany we wniosku w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U.z 2011r. Nr 127, poz. 721 art.26e ze zmianami)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011r w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. z 2014r poz.121)

Uwaga:

Rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nastąpi po podjęciu przez Radę Miasta Leszna uchwały w sprawie określenia  zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w danym roku.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij