Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne

Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Treść

Wymagane dokumenty
 1. Zgłoszenie, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia (B-2)
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3).
 3. W przypadku wielu inwestorów, pełnomocników lub kilku działek informacja uzupełniająca (B-4)
 4. W zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki.
 5. Pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami.
Opłaty

Opłata skarbowa:

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

1. za zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego z lokalem użytkowym obliczona wg stawki

 • niemieszkalna powierzchnia użytkowa (powierzchnia lokalu użytkowego) -  1 zł za 1 m2    (max. 539 zł)
 • w przypadku przebudowy stosuje się 50% stawki określonej powyżej

2. za pełnomocnictwo - 17 zł 

Uwagi:
Wniosek dotyczy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia  przerywa bieg terminu 21 dni.
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
W przypadku gdy organ nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany dotyczący budowy oraz przebudowy podlega ostemplowaniu. Organ dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.
Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
 • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Inwestor ma obowiązek ustanowienia kierownika budowy oraz obowiązek zarejestrowania i prowadzenia dziennika budowy.
W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
W przypadku zgłoszenia budowy Wydział Architektury i Budownictwa zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o dokonaniu zgłoszenia w terminie 3 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno

tel. 65 529 81 99, 529 81 93, 529 82 16

Przyjmowanie wniosków: pokój nr 22, 26 i 27

Godziny obsługi Interesantów:

 • Poniedziałek od 7:30 do 17:00
 • Od wtorku do piątku od 7:30 do 15.30
Termin odpowiedzi
 • Do robót można przystąpić po upływie 30 dni od dnia zgłoszenia o ile organ
  w tym czasie nie wniesie sprzeciwu

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna
 • Art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).
 • Art. 104 KPA (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij