Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Niepełnosprawni

Komórka odpowiedzialna Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Treść

ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ , ROLNICZEJ ALBO DZIAŁALNOŚCI W FORMIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Osoba niepełnosprawna bezrobotna lub poszukująca pracy pozostająca bez zatrudnienia, zameldowana w Lesznie, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy może jednorazowo otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na:
● podjęcie po raz pierwszy działalności
- gospodarczej bez względu na formę prawną tej działalności,

- rolniczej, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia,
- w formie spółdzielni socjalnej,
●ponowne podjęcie działalności,  jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od  zaprzestania prowadzenia  działalności, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami lub podmiotami, lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej
jeżeli wcześniej nie otrzymała środków publicznych na ten cel.

 

Wnioskodawca może otrzymać środki jeżeli zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej:

-  co najmniej 12 miesięcy w kwocie nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia,

-  co najmniej 24 miesięcy w  kwocie  wynoszącej od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Środki mogą być przyznane odrębnie każdemu wnioskodawcy, który zamierza:

1)      Podjąć działalność gospodarczą lub rolniczą:

   - samodzielnie,

   - wspólnie z innymi osobami lub podmiotami,

   - w wyniku przystąpienia do działalności gospodarczej lub rolniczej prowadzonej przez
     inne osoby lub podmioty;

2) zostać założycielem spółdzielni socjalnej;

3) nabyć członkostwo w spółdzielni socjalnej w wyniku przystąpienia do tej spółdzielni po

     jej założeniu.

Przeznaczenie  otrzymanych środków finansowych:

na poniesienie planowanych wydatków niezbędnych do podjęcia działalności, w szczególności dotyczących: nabycia lub wytworzenia środków trwałych, nabycia innych produktów i usług, w tym remontowych, pomocy prawnej, szkoleń, konsultacji i doradztwa, nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń- jeżeli zostały uwzględnione we wniosku. Środki obejmują kwotę niepodlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług, związanego z przedmiotami opodatkowania .

Każdy wydatek, który zostanie zapisany w umowie po uprzednich negocjacjach, musi być potwierdzony fakturami lub rachunkami wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty. W przypadku zakupu na podstawie umowy- kupna sprzedaży, należy przedstawić ocenę rzeczoznawcy.

Wymagane dokumenty.
1. Wniosek osoby niepełnosprawnej, którego wzór stanowi załącznik Wn-O do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz.U 2018r.,poz.2342)
2. Informacje dodatkowe o wnioskodawcy w tym charakterystyka ekonomiczno – finansowa

    przedsięwzięcia.
3. Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
4. Dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy lub innych osób
     wymagane w planowanej działalności.

5. Dokumenty potwierdzające doświadczenie i  umiejętności wnioskodawcy lub innych osób
    wymagane w planowanej działalności.
6. Oświadczenie o uzyskanej wcześniej pomocy ze środków publicznych.

7.Wolę innych osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą albo
   działalność w formie spółdzielni socjalnej przyjęcia wnioskodawcy do tej działalności.

8.Dokumenty potwierdzające dokonanie czynności pozwalających na zapoznanie
   potencjalnych klientów z ofertą planowanej działalności.

9.Dokumenty potwierdzające dokonanie czynności, które pozwolą na zapewnienie płynnej
    współpracy z dostawcą i kontrahentami.

10. Dokumenty potwierdzające wysokość wkładu własnego wnioskodawcy.

11.Zgodę małżonka na zawarcie umowy przyznającej środki wnioskodawcy , w przypadku
    pozostawania we wspólności majątkowej.
12.Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do  prowadzenia
      wnioskowanej działalności.
13.W przypadku poręczenia zwrotu środków przez osobę fizyczną-oświadczenie poręczyciela
      o uzyskiwanych dochodach, ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu oraz o aktualnych

      zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia.

14.Dane poręczycieli (  imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, nazwę, serię i
      numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz przez kogo został wydany.
15.Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

     stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r.
     (Dz.U. 2014, poz.1543)

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.
● maksymalna wysokość środków nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego
    wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
● przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:

- formę prawną i sposób wykonywania planowanej działalności,

- wolę innych osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą albo

  działalność w formie spółdzielni socjalnej przyjęcia wnioskodawcy do tej działalności,

- popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność,

- planowane wydatki, które wnioskodawca zamierza sfinansować z wnioskowanych środków,

-wysokość wkładu własnego wnioskodawcy,

-uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy w przypadku samodzielnego wykonywania
 czynności wymagających tych uprawnień i kwalifikacji; wnioskodawcy lub innych osób w
 przypadku wykonywania przez nie czynności wymagających tych uprawnień i kwalifikacji,

-doświadczenie i umiejętności wnioskodawcy lub innych osób przydatne w planowanej
 działalności,

-zgodę małżonka na zawarcie umowy przyznającej środki wnioskodawcy,

-wysokość pozostających w dyspozycji Prezydenta środków PFRON, przeznaczonych na

  realizację zadania w danym roku.
● wnioskodawca jest zobowiązany do  zabezpieczenia zwrotu kwoty środków  w formie
    poręczenia, w tym poręczenia spółdzielni socjalnej, weksla z poręczeniem wekslowym
    (awal),gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku
   bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
● przyznane środki udzielane są zgodnie z zasadami pomocy de minimis.

 

Termin i sposób załatwienia.           

1. Przyjęcie wniosku Wn-O , zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od złożenia kompletu dokumentów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, Wnioskodawca zostaje zawiadomiony w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku oraz wezwany do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w terminie 14 dni przeprowadza się negocjacje warunków umowy.

3.Podpisanie umowy z Wnioskodawcą  w terminie 14 dni od zakończenia negocjacji.

4.Przekazanie środków na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, po przedstawieniu przez wnioskodawcę odpowiednio:
- zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,

- odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

- zobowiązania spółdzielni do przyjęcia wnioskodawcy w poczet spółdzielni socjalnej,

- innego dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności,
- kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej  
  (jeśli jest wymagane)
- kopię decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników (przy działalności rolniczej)
- zobowiązania spółdzielni do przyjęcia wkładu w formie i wysokości planowanej do wniesienia przez wnioskodawcę (przy działalności w formie spółdzielni socjalnej).

5.Rozliczenie przez osobę niepełnosprawną całości przyznanych środków na podstawie dowodów zakupu (rachunków i faktur).

● Wnioskodawca rozpoczyna działalność po podpisaniu umowy z Prezydentem i zobowiązuje się do prowadzenia działalności lub członkostwa w spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej odpowiednio 12 lub 24 miesięcy z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia służby wojskowej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.
●Osoba , która otrzymała środki, jest zobowiązana do ich zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli z przyczyn leżących po jej stronie zostały naruszone warunki umowy, a w szczególności:
- nie wykorzystała otrzymanych środków zgodnie z profilem prowadzonej działalności i nie przeznaczyła ich na cel określony w umowie,
- prowadziła działalność przez okres krótszy niż odpowiednio 12 lub 24 miesiące,
- zmieniła profil działalności po otrzymaniu środków w okresie 24 miesięcy od jej rozpoczęcia, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody od Prezydenta.,
- uniemożliwiła weryfikacji dokumentów dotyczących prawidłowej realizacji umowy oraz prawidłowości prowadzenia działalności.

Kwota zwrotu stanowi iloczyn kwoty wypłaconych środków i ilorazu liczby dni w okresie począwszy od dnia naruszenia warunków umowy lub od dnia śmierci wnioskodawcy do dnia upływu okresu (odpowiednio) 12 lub 24 miesięcy i liczby dni na które została zawarta umowa (12 lub 24 miesiące).

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Leszna Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

ul .Księcia Józefa Poniatowskiego 11 64-100 Leszno

tel. 65 529-82-28       www.bip.leszno.pl   

 

Opłaty
Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U.z 2018r. poz. art.12a ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 grudnia 2018r w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej ( Dz.U. z 2018r. poz.2342)


Uwaga:

Rozpatrywanie wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej nastąpi po podjęciu przez Radę Miasta Leszna uchwały w sprawie określenia  zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, przy ul.Karasia 15. Adres e-mail inspektora danych:iod@leszno.pl ( Pani Wioletta Kaczmarek)


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij