W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

FINANSOWNIE WYDATKÓW NA INSTRUMENTY LUB USŁUGI RYNKU PRACY

XML

Szczegóły

Kategoria sprawy Niepełnosprawni

Komórka odpowiedzialna Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Treść

ZWROT WYDATKÓW NA ODBYCIE STAŻU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE POSZUKUJĄCE PRACY POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA

 

Kod nadawany rodzajowi sprawy: BA.8451

Staż pracy u organizatora - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Wniosek o skierowanie na staż może osoba spełniająca warunki:

 • posiada status osoby niepełnosprawnej
 • jest mieszkańcem Leszna
 • jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy  i   niepozostajaca w zatrudnieniu.

 

 Uwaga:  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  mogą korzystać tylko te osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze środków  Funduszu Pracy.

Wymagane dokumenty:

1. podanie osoby niepełnosprawnej o umożliwienie odbycia stażu,                                              2. kserokopia dowodu osobistego,                                                                                          3. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie o zarejestrowaniu,                         4.kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (przyznaniu renty),                                  5. oświadczenie wymagane do zgłoszenia stażysty do Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Na staż (na okres od 3 do 12 m-cy) mogą zostać skierowane:

 • Osoby , które nie ukończyły 25 roku życia,
 • do 27 roku życia z wykształceniem wyższym, jeżeli nie upłynął rok od daty określonej w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie studiów wyższych,

pozostałe osoby niepełnosprawne poszukujące pracy mogą być skierowane na staż do 6 miesięcy.

Podstawowe obowiązki stażysty:

 • przestrzeganie ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy;
 • sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu oraz stosowanie się do poleceń organizatora i opiekuna o ile nie są one sprzeczne z prawem;
 • przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących u pracodawcy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • po zakończeniu stażu bezrobotny sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie realizacji programu;
 • w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii od organizatora, bezrobotny przedkłada staroście oba dokumenty (opinię oraz sprawozdanie).

Wynagrodzenie stażysty nie obciąża pracodawcy

Urząd Miasta Leszna wypłaca stażyście stypendium:
w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2046z późn. zm.).

Urząd opłaca również w całości składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Oznacza to, że pracodawca nie ponosi kosztów wynagrodzenia stażysty.

ORGANIZATOREM stażu jest pracodawca, organizacja pozarządowa, rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017r.poz. 2336.)

Wymagane dokumenty od organizatora:

1.wniosek o skierowanie osoby niepełnosprawnej na staż, stanowiący załącznik,                2.program stażu,                                                                                                           3.kopię dokumentu poświadczającego prawną formę istnienia zakładu pracy (organizatora),                                                                                                  4.zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego- REGON,                                                 5.decyzję w sprawie nadania identyfikacji podatkowej NIP.                                                    

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miasta Leszna  Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych                                 ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11.                                                                              64-100 Leszno    tel. 65 529-82-28

O rozpatrzeniu wniosku Prezydent powiadamia pisemnie organizatora w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku. W przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia dochodzi do zawarcia stosownej umowy pomiędzy starostą a organizatorem.

 • Przed  rozpoczęciem  stażu osoba  niepełnoprawna  może  zostać  skierowana  przez Urząd  Miasta-Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na badania lekarskie mające na celu  stwierdzenie  zdolności bezrobotnego do odbywania stażu.
  W zależności od wysokości środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miasta obowiązek przeprowadzenia i sfinansowania w/w badań może zostać przerzucony na organizatora.
 • Osoba nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy , przygotowanie zawodowe dorosłych lub był wcześniej zatrudniony.
 • U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jedna osoba.
 • Skierowana do odbycia stażu osoba niepełnosprawna świadczy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Czas pracy odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a osoby niepełnosprawnej zaliczanej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
 • Osoba Niepełnosprawna nie może odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.
 • Osoba odbywająca staż otrzymuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, które przekazywane jest na rachunek bankowy osoby.
 • Po zakończeniu stażu Urząd Miasta,  po zapoznaniu się z treścią sprawozdania i opinii pracodawcy, wydaje osobie niepełnosprawnej zaświadczenie o odbyciu stażu.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r., poz.2046 ze zmianami)

2.ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017r.  poz.1065  ze zmianami),

3.rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142 ,poz. 1160 ze zmianami),

4.rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku akwizycyjnego (Dz. U. 2014, poz. 1189 ze zm.)

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane