Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

rejestracja pojazdów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Komunikacja, transport

Komórka odpowiedzialna Wydział Komunikacji

Treść

PODSTAWA PRAWNA:

 •  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1990 ze zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1038).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1088 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( Dz.U. z 2016 r., poz.1377 ze zmianami);
 •  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r., poz. 689);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z  2016 r. , poz. 457);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Dz. U. z  2016 r. , poz. 803);

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1.        Odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (wypełnia się w Wydziale   Komunikacji) z własnoręcznym podpisem właściciela / współwłaściciela. W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa (wzór do pobrania)


2.         Załączniki:

 • Oryginał dowód własności pojazdu. W przypadku, kiedy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte  w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich wcześniejszych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
 • Wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane lub świadectwo zgodności WE wraz z "oświadczeniem o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji pojazdu i ewidencji pojazdów" (nowy pojazd).
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeśli jest wymagane.
 • Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
 • Tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego i jest rejestrowany po raz pierwszy.
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego i jest rejestrowany po raz pierwszy.
 • Zaświadczenia wydane przez właściwy organ potwierdzające - uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub o braku tego obowiązku, przy sprowadzonym pojeździe rejestrowanym po raz pierwszy.
 • w przypadku, gdy pojazd kategorii M1 lub N1 został wprowadzony na teren kraju przed 1.01.2016 r. należy przedłożyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty w wysokości 500 zł , zawierający dane identyfikacyjne osoby lub podmiotu wprowadzającego pojazd na terytorium kraju oraz cechy identyfikacyjne pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy), na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub oryginał oświadczenia wprowadzającego pojazd o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów, albo faktury zawierającej takie oświadczenie
 • Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

3.        Do wglądu:

 • Dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu.
 • Od osoby prawnej – wyciąg z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
 • Od spółki – umowa spółki i zaświadczenie o wpisie prowadzonej działalności gospodarczej, oraz dowód osobisty lub dowód tymczasowy albo paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym miejscu zameldowania – pojazd będzie zarejestrowany na właściciela (właścicieli).
 • Dowód zawarcia ubezpieczenia OC.

 OPŁATY:

 1. Opłaty za rejestrację pojazdu - suma opłat:

 • samochód z zagranicy- 256,00zł
 •  motocykl lub quad z zagranicy- 256,00zł
 • samochód nowy lub z innego powiatu -180,50 zł
 • przyczepy i naczepy, ciągniki rolnicze - 121,50zł
 • motorowery - 111,50zł;
 • rejestracja czasowa - 62,00 zł 

 Wysokość opłat w innych przypadkach zostaje naliczana na stanowiskach ds. rejestracji   pojazdów.

 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  Rejestracja czasowa niezwłocznie.

Rejestracja stała nowego pojazdu, kupionego na terenie miasta Leszna lub

z  zagranicy do 15 dni.

Rejestracja stała pojazdu z innego powiatu około 30 dni.

 JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ: 

Wydział Komunikacji

Budynek Urzędu Miasta przy ul. Wałowej 5,  pokój nr 2 (parter)

 tel. (0-65) 529-81-05

 Godziny pracy:  poniedziałek  7.30 - 16.00,

                             wtorek - piątek   7.30 - 14.30

TRYB ODWOŁAWCZY:

 Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Miasta Leszna).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 UWAGI:

 1.        Wnioskodawca odbiera osobiście dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne, komplet znaków legalizacyjnych, nalepkę kontrolną na szybę, kartę pojazdu dla pojazdu sprowadzonego.

2.        W pierwszej kolejności wydawane jest pozwolenie czasowe na okres 30 dni z możliwością jego przedłużenia na dodatkowe 2 tygodnie, a po sprawdzeniu danych i uprawomocnieniu się decyzji zostaje wydany dowód rejestracyjny (po przesłaniu z PWPW S.A.).

3.        Dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli pojazd zakupiono po przepadku na rzecz Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także w przypadku zakupu pojazdu od Policji lub Sił Zbrojnych oraz rejestracji pojazdu zabytkowego.

4.        Kopie dokumentów pozostających w aktach organu rejestrującego wykonuje pracownik rejestrujący pojazd.

5.        W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu wymagane jest zaświadczenie potwierdzające dane pojazdu wystawione przez organ ostatniej rejestracji – po zgłoszeniu zbycia pojazdu przez właściciela, na którego były wystawione zagubione dokumenty.

6.        Informację o tym, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru, można uzyskać w Urzędzie Miasta Leszna lub pod numerem telefonu 529-81-05.

7.        W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia.

8.        Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

9.        Właściciel jest zobowiązany dokonać rejestracji lub zgłosić zmianę danych pojazdu, zbycia lub kasacji pojazdu w ciągu 30 dni.

10.     Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne czasowe zwraca się do organu, który je wydał (nie dotyczy wywozu pojazdu za granicę).

11.     Przy odbiorze stałego dowodu rejestracyjnego należy mieć przy sobie dokument zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz kartę pojazdu jeżeli była wydana.

12.     Od 01.01.2006 obowiązuje opłata tzw. "recyklingowa"  przy pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego i nowego kategorii M1 i N1 w wysokości 500zł. :

Kategoria M1 - pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające nie więcej niż 8 miejsc, oprócz siedzenia kierowcy

Kategoria N1 - pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu ładunków mających max. dopuszczalną masę całkowitą nie przekraczającą 3,5 tony

Załączniki

wniosek doc, 34 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij