Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

BPW.271.01.2016

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie"

nr sprawy BPW.271.01.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Projektów Współfinansowanych

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

UWAGA:

W dniu 14.06.2016r. zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia, że złożono 4 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie”.

 Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: kryterium ceny i gwarancji jakości.

Zamawiający poniżej przedstawia zbiorcze zestawienie ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom w poszczególnym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Oferta nr 1

BUDIMEX SA; ul. Stawki 40;01-040 Warszawa

Cena ofertowa brutto [zł] - 5.649.483,50  

Gwarancja jakości [miesiące] - 96

Punkty w kryterium cena [pkt] - 72,94

Punkty w kryterium gwarancja [pkt] - 3,00

Suma punktów [pkt] - 75,94

 Oferta nr 2

 KONSORCJUM: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. - LIDER; ul. gen. Józefa Bema 33; 64-100 Leszno

 Przedsiębiorstwo Drogowo- Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas – K. Głuszko Sp.J. - PARTNER- ul. Wrocławska 111; 56-200 Góra

 Cena ofertowa brutto [zł] - 4.337.427,32

 Gwarancja jakości [miesiące] - 72

 Punkty w kryterium cena [pkt] - 95,00

 Punkty w kryterium gwarancja [pkt] - 1,00

Suma punktów [pkt] - 96,00

 Oferta nr 3

 STRABAG Sp. z o.o.; ul. Parzniewska 10; 05-800 PRUSZKÓW

 Cena ofertowa brutto [zł] - 4.667.973,59

 Gwarancja jakości [miesiące] - 60

 Punkty w kryterium cena [pkt] - 88,27

 Punkty w kryterium gwarancja [pkt] - 0,00

 Suma punktów [pkt] - 88,27

 Oferta nr 4

 KONSORCJUM: Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe „PRA-MAS”  Sp. z o.o. - LIDER, Ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno

 LU-MAX Łukasz Masłowski - PARTNER, Ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno

 Cena ofertowa brutto [zł] - 4.809.029,21

 Gwarancja jakości [miesiące] - 60

 Punkty w kryterium cena [pkt] - 85,68

 Punkty w kryterium gwarancja [pkt] - 0,00

 Suma punktów [pkt] - 85,68

 Ocenę ofert przeprowadzono w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

  1. A.   Kryterium : Cena ofertowa 

Pktco = Cpn/Cpo * 95 [pkt]

Pktco        – oznacza punkty w kryterium „ceny ofertowej”

Cpn         – cena brutto oferty najtańszej

Cpo         –  cena brutto oferty ocenianej

 

  1. B.    Kryterium : Gwarancja jakości

Pktg       = (Go – Gnk) x Wpm [pkt]

Pktg    –    oznacza punkty w kryterium „gwarancja jakości”  

Go      –    oznacza okres gwarancji wskazany w ocenianej ofercie , liczony w miesiącach

Gnk    –    oznacza najkrótszy dopuszczalny okres gwarancji, wartość stała = 60 miesięcy

Wpm –    oznacza wartość pojedynczego miesiąca w amplitudzie R, wyrażoną w punktach, obliczoną wg wzoru : Wpm = 5 / R

R     -    oznacza różnicę pomiędzy najdłuższym dopuszczalnym okresem gwarancji (Gnd) a najkrótszym dopuszczalnym okresem gwarancji (Gnk), liczoną w miesiącach (wartość stała = 60 miesięcy) R = Gnd – Gnk

   R = 120[miesięcy] – 60 miesięcy[miesięcy]; R = 60 [miesiące]

Gnd     –    oznacza najdłuższy dopuszczalny okres gwarancji, wartość stała  = 120 miesięcy

 W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Zamawiający postanowił jako najkorzystniejszą wybrać ofertę złożoną przez Wykonawcę: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. gen. Józefa Bema 33, 64-100 Leszno  - Lider wraz z Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas – K. Głuszko Sp. J., ul. Wrocławskiej 111, 56-200 Góra - Partner, z ceną ofertową  4.337.427,32 zł brutto i gwarancją jakości 72 miesięcy.

Wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych, w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą sumę liczby punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert tj.: 96,00 pkt.Treść

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 31 marca 2016 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 73526 - 2016 oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.

„Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie”

Termin i miejsce składania ofert: do 22.04.2016r., do godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Leszna w siedzibie Biura Projektów Współfinansowanych ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 22.04.2016r., godz. 10:15 w Urzędzie Miasta Leszna w siedzibie Biura Projektów Współfinansowanych ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno.

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Miasto Leszno:

1) Małgorzata Łakomy - Kierownik Biura Projektów Współfinansowanych; Tel. 65/ 520 62 16

2) Dominik Kaźmierczak - Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji; tel. 65 / 529 81 32

3) Agnieszka Lachowicz - Inspektor Biura Projektów Współfinansowanych; tel. 65 / 520 62 16

 

MPWiK Sp. z o.o.:

1) Lidia Michalczak  - Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji MPWiK; tel. 65/ 529 83 30

2) Jagoda Kubiak   - Specjalista ds. Inwestycji MPWiK; tel. 65/ 529 83 15


UWAGA:

W dniu 12.04.2016r. dodano Modyfikację treści SIWZ nr 1 wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia i tekstem jednolitym SIWZ.

W dniu 13.04.2016r. zaktualizowano przedmiary (w Modyfikacji nr 1) w załączniku nr 11 - aktualne przedmiary stanowią zakładkę w pliku *xls.

W dniu 14.04.2016r. zamieszczono Wyjaśnienia nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Załączniki

Załącznik nr 12 zip, 312.38 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij