W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

IN.271.21.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Etap II
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy IN.271.21.2020
Zamawiający Miasto Leszno
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Dostawy
Wartość zamówienia powyżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

Treść

Uwaga!

Zamawiający w dniu 5 stycznia 2020 r. dodał na stronie internetowej Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zamawiający - Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno informuje, że w dniu 5.01.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 002-002409 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą: Zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Etap II.

Termin składania ofert: do dnia 15.02.2021 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: dnia 15.02.2021 r., o godz. 10:30

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia zamieszczone zostały na platformie zakupowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

Wykonawca może wejść na stronę platformy zakupowej bezpośrednio, wpisując adres https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno  w przeglądarkę internetową lub będąc na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykonawca będąc na stronie internetowej Zamawiającego klika w link: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno  Następnie Wykonawca klika w zakładkę „POSTĘPOWANIA” i wybiera przedmiotowe postępowanie w zakładce „POSTĘPOWANIA AKTUALNE”. Po kliknięciu tytułu postępowania, nastąpi przekierowanie na platformę zakupową, gdzie należy złożyć Ofertę.


UWAGA:
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/412567, dotyczącej niniejszego postępowania.

Ofertę w niniejszym postępowaniu sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i składa za pośrednictwem platformy zakupowej, w sposób określony w SIWZ i w Instrukcji składania Oferty dla Wykonawców, dostępnej na platformie.

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@leszno.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 10 RODO;
2) Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień Publicznych;
3) Aktów wykonawczych do Ustawy Pzp,
4) Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej;
5) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
6) Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Etap II” znak sprawy: IN.271.21.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”;
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO;
11. Nie przysługuje Pani/Panu:.
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane