W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Znak sprawy IN.271.2.2020

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

zamówienie na Wyposażenie specjalistycznych pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Miasta Leszna

Status zamówienia aktualne

nr sprawy Znak sprawy IN.271.2.2020

zamawiający Urząd Miasta Leszna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi

Treść

Uwaga:

W dniu 12.01.2021 r.  Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2/Modyfikację treści załącznika nr 5 z dnia 12.01.2021 r.


Uwaga:

W dniu 07.01.2021 r.  Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zmienioną treść SIWZ nr 1 z dnia 07.01.2021 r., Zmienione Załączniki nr 1-6 do SIWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 07.01.2021 r.


UWAGA!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!
Termin składania ofert: 02.02.2021 r.  godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 02.02.2021 r. godz. 10:30


Zamawiający - Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji informuje, iż w dniu 31.12.2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 777025-N-2020  zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

„Wyposażenie specjalistycznych pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Miasta Leszna”

Zamówienie współfinansowane jest z dotacji uzyskanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna,  
ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, do dnia 20 stycznia 2021 roku do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 stycznia 2021 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Poniatowskiego 11,  64 – 100 Leszno, (sala nr 19).


Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
Celina Pilżys-Kosmatka
Grzegorz Matczuk


Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno; dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@leszno.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wyposażenie specjalistycznych pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Miasta Leszna”; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:
−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub 
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
−   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane