W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

ED.271.05.2020.HS

XML

Szczegóły

zamówienie na „Wymiana nawierzchni boiska wraz z budową infrastruktury technicznej, budowa chodnika, miejsc postojowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie przy Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie, ul. Kilińskiego 4 – Budżet Obywatelski”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ED.271.05.2020.HS

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

Treść

UWAGA

Zamawiający w dniu 2 grudnia 2020 roku zamieścił informację z otwarcia ofert.

Zamawiający - Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Edukacji informuje, iż w dniu 13 listopada 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 610128-N-2020 zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wymiana nawierzchni boiska wraz z budową infrastruktury technicznej, budowa chodnika, miejsc postojowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie przy Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie, ul. Kilińskiego 4 – Budżet Obywatelski”.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku do dnia 30 listopada 2020 r., do godz. 09:30.

 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2020 r., o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Leszna Wydział Edukacji ul. Słowiańska 63, 64 – 100 Leszno.

UWAGA!

Zamawiający w dniu 26 listopada 2020 r. dodał na stronę internetową Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1/Modyfikację treści SIWZ nr 1 z dnia 26.11.2020 r. wraz z załącznikami, Zmodyfikowany Załącznik nr 7 do SIWZ, Zmodyfikowaną SIWZ z dnia 26.11.2020 r. oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu. 


UWAGA!
 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert: do dnia 2 grudnia 2020 r., do godz. 9:30

Termin otwarcia ofert: dnia 2 grudnia 2020 r., godz. 10:30
Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;

2)  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@leszno.pl;

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
·         art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 10 RODO;

·         Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych;

·         Aktów wykonawczych do Ustawy Pzp,

·         Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej;

·         Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

·         Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wymiana nawierzchni boiska wraz z budową infrastruktury technicznej, budowa chodnika, miejsc postojowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie przy Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie, ul. Kilińskiego 4 – Budżet Obywatelski 2020”, znak sprawy ED.271.05.2020.HS prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

10)  Posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

·  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

·     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO;
11)  Nie przysługuje Pani/Panu:.    
·     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

·     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

·    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Załączniki

SIWZ pdf, 1.1 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane