W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Świadczenie usług nadzoru inspektorskiego w zakresie kontroli technicznej informatycznych produktów i usług w ramach realizowanego przez Miasto Leszno Projektu pn.: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszno (SIP)

XML

Szczegóły

zamówienie na Świadczenie usług nadzoru inspektorskiego w zakresie kontroli technicznej informatycznych produktów i usług w ramach realizowanego przez Miasto Leszno Projektu pn.: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszno (SIP)

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy IN.271.1.68.2020.GM

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

Treść

Uwaga:
W dniu 04.09.2020 r.  Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zestaw pytań i odpowiedzi nr 1

z dnia 04.09.2020 r.

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Do wszystkich wykonawców 

              W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro Zamawiający -Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji zwraca z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn.: „Świadczenie usług nadzoru inspektorskiego w zakresie kontroli technicznej informatycznych produktów i usług w ramach realizowanego przez Miasto Leszno Projektu pn.: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszno (SIP)”.

I.      Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inspektorskiego w zakresie kontroli technicznej informatycznych produktów i usług w ramach realizowanego przez Zamawiającego Projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszno (SIP)” – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie jest to Zadanie nr 6.
 2. Projekt jest realizowany przez Zamawiającego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”.
 3. CPV 71630000-3: Usługi kontroli i nadzoru technicznego.
 4. Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa Załącznik
  nr 1 do zapytania ofertowego
  – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

II.   
Termin realizacji zamówienia:

Usługi nadzoru inspektorskiego świadczone będą do dnia 31 grudnia 2020 roku.
W przypadku niezależnego od Wykonawcy wydłużenia realizacji zadań Projektu, objętych przedmiotem świadczenia przez niego usług, termin realizacji przedmiotowego świadczenia ulega stosownemu wydłużeniu o okres niezbędny na wypełnienie zobowiązań Wykonawcy wskazanych w Opisie Przedmiotu zamówienia.


III. Warunki płatności:

 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego.
 2. Rozliczanie za wykonanie zamówienia będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, w równych wysokościach, nie częściej niż 1 raz w miesiącu przez cały okres realizacji usługi nadzoru, o którym mowa w Rozdziale II niniejszego zapytania.
 3. Pozostałe warunki płatności zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do  zapytania ofertowego.


IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)  spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ust. 2 niniejszego Rozdziału zapytania ofertowego.

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z przyczyn, o których mowa poniżej
w ust. 3 niniejszego Rozdziału zapytania ofertowego.

2.   Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:

 a)  dysponuje wykwalifikowanym kluczowym personelem technicznym  skierowanym przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnym za świadczenie usług nadzoru inspektorskiego, posiadającym następujące kwalifikacje, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:

 co najmniej 2 (dwie) osoby, z których każda z nich spełnia następujące warunki:

-    posiada wykształcenie geoinformatyczne lub informatyczne,

- uczestniczyła w wykonaniu co najmniej dwóch (2) usług polegających na weryfikacji
i ocenie cech ilościowych oraz jakościowej produktów informatycznych np. poprzez przeprowadzenie testów oprogramowania lub wykonanie testów wewnętrznych sprzętu komputerowego.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą składa wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego o treści zgodnej z załączonym do zapytania ofertowego wzorem – Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

 Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

 3.    Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) i na tą okoliczność obowiązany jest przedłożyć:

a)  oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 5  do zapytania ofertowego).

 b)  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

 UWAGA!

Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. 

Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) strony internetowej, na której są dostępne dokumenty o których mowa w Rozdziale V ust. 3 lit. b) niniejszego zapytania, w formie elektronicznej.


V.   Opis sposobu przygotowania oferty: (forma pisemna z zastrzeżeniem szczelnego zamknięcia):

 1. Oferta powinna być złożona w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności do czasu jej otwarcia. Na kopercie (opakowaniu) należy umieścić adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

 „Zapytanie ofertowe znak sprawy: IN.271.1.68.2020.GM Oferta na Świadczenie usług nadzoru inspektorskiego w zakresie kontroli technicznej informatycznych produktów i usług w ramach realizowanego przez Miasto Leszno Projektu pn.: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszno (SIP) Nie otwierać przed dniem 08.09.2020 r. godz. 10:30”

 1.  Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką na Formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 2. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.
 5. Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.
 7. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane, parafowane i spięte w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
 8. Podpisy Wykonawcy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone
  w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
 9. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien
  w sposób nie budzący wątpliwości, nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, które informacje nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym, wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert tj. informacje dotyczące nazwy przedsiębiorstwa, ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji, warunków płatności – zawartych w ofercie.
 10. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
 11. W przypadku nieprawidłowego opisania, zaadresowania lub zamknięcia opakowania oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesyłki) i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
 12. Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie.
 13. Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

 
VI. Kryteria oceny ofert, ich waga i sposób oceny:

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

 - Najniższa cena ofertowa brutto– 100%

 W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę 

w Formularzu ofertowym. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową (100 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:

Pktc = (Cn/Cb) x 100 [pkt]

Pktc –    oznacza punkty w kryterium „Najniższa cena ofertowa brutto”

Cn – oznacza najniższą oferowaną cenę ofertową brutto, spośród ofert  niepodlegających odrzuceniu.

Cb-     oznacza cenę ofertową brutto badanej oferty

 Przez cenę ofertową podlegającą ocenie Zamawiający rozumie całkowitą wartość brutto za wykonanie wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, określoną w ofercie Wykonawcy. 

 1.  Na podstawie powyższego kryterium zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
  o podane wyżej kryteria wyboru.
 3.  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 4.  Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.


VII.
 Opis sposobu obliczania ceny:

 1. W celu ustalenia ceny oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia, od Wykonawców wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
 2. Wykonawca przedstawi cenę oferty, za wykonanie całego przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym i w załacznikach.
 3. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, z dokładnością podaną w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.
 4. Cena oferty powinna być podana w następujący sposób:

-      Wykonawca określi cenę ryczałtową  netto za wykonanie przedmiotu zamówienia (cyfrowo oraz słownie),

-      Wykonawca poda stawkę podatku VAT w %,

-      Wykonawca poda cenę ryczałtową brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia (cyfrowo oraz słownie),

-      Wykonawca poda cenę ryczałtową brutto za 1 m-c wykonywania zamówienia, która będzie stanowić ¼ ceny ofertowej brutto (cyfrowo oraz słownie).


VIII.
Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie powinien załączyć Wykonawca do oferty:

 1. Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

-         wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

-         oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

-         wykaz osób (Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego) - na potwierdzenie warunku udziału
w postępowaniu dot. zdolności zawodowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 2 lit. a) zapytania ofertowego.

-         oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego),

-         aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 1. FORMA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ:

Ww. oświadczenia należy złożyć w oryginale. Dokumenty mogą być przedstawione
w formie oryginałów lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

 1. UWAGA!

Jeśli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentów określonych powyżej, Wykonawca obowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez jego wystawcę bądź uwierzytelnione przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 424 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty. 


IX.
Miejsce i termin złożenia ofert (adres, dzień i godzina):

Ofertę cenową na wykonanie zamówienia należy złożyć na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 września 2020 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Leszna przy
ul. Kazimierza Karasia 15, WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi  mieszczącym się na parterze budynku.

 UWAGA:

Konsekwencje nieprawidłowego opisania, zaadresowania, zamknięcia opakowania oferty bądź złożenia jej w niewłaściwym miejscu tj. innym niż miejsce wskazane w niniejszym Rozdziale zapytania ofertowego, obciążają Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesyłki), jak również za jej przedterminowe otwarcie w sytuacji nieprawidłowego opisu opakowania oferty.


X. Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert (adres, dzień i godzina):
 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 września 2020 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji ul. Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno, pokój nr 19 .


XI.
  Komunikacja w postępowaniu:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie (za pośrednictwem poczty lub osobiście) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji, ul. Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: gmatczuk@leszno.pl

 
UWAGA!

Ofertę składa się pisemnie. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia składa się w sposób i formie określonej w Rozdziale VII zapytania ofertowego.


XII. Inne informacje:

 1. Wszelkich wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania ofertowego udziela Pan Grzegorz Matczuk, z którym można kontaktować się osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji, 64 – 100 Leszno, ul. Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, bądź telefonicznie pod numerem 65 5206216
 2. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści jak w Załączniku nr 7 do zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą przed podpisaniem umowy.
 5. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:

a)     Wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące  mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

b)    Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia, z powodów, o których  mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy - Prawo  zamówień publicznych.

c)     Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępownaiu, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 2. Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie składania ofert.
 3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a)     jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

b)    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

c)     zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

d)    zawiera błędy w obliczeniu ceny;

e)     Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w Rozdziale V pkt. 14 lit. c) niniejszego zapytania ofertowego;

f)     Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

g)    jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Zamawiający w postępowaniu bada złożone oferty pod kątem przesłanek odrzucenia, następnie dokonuje oceny ofert niepodlegających odrzuceniu pod kątem określonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert. Dalej Zamawiający bada, czy Wykonawca, którego oferta została wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 9 powyżej, podlega wykluczeniu z postępowania, Zamawiający wyklucza tego Wykonawcę i dokonuje ponownej oceny ofert pod kątem określonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert. Zamawiający bada, czy oferta Wykonawcy, która w wyniku ponownej oceny ofert, została uznana za najkorzystniejszą, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 9 powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, nie złożył oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykazu usług, wykazu osób, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

13. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie  wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo  konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

14. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)    wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadniając jej wybór oraz nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium badania ofert i łączną punktację;

2)    Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie;

3)    Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie.

15. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

16. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679:

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: 

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno.

2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email iod@leszno.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu wykonania umowy, której stroną  jest osoba, której dane dotyczą,  lub do podjęcia działań  na żądanie  osoby, której dane dotyczą,  przed zawarciem umowy, tj. podjęcia działań związanych  
z prowadzeniem postępowania,  do którego nie stosuje się  przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być  podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać  dane na podstawie powszechnie obowiązujących  przepisów prawa lub podmioty przetwarzające  na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem;

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas archiwizacji oraz czas niezbędny do zweryfikowania prawidłowości przeprowadzanego postępowania i jego realizacji;

6)  Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem podjęcia działań związanych z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj. podjęcia działań związanych z prowadzeniem  postępowania, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień  publicznych. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest brak możliwości uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo publicznych oraz brak możliwości wykonania umowy.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą  podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Posiada Pani/Pan:

-           na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu  do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-           na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

-           na podstawie art. 18 RODO prawo żądania  od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem  przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

-           prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.   

9) Nie przysługuje Pani/Panu:

-                w związku  z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia  danych osobowych;

-                prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-                na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia;

2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Koncepcja techniczna (SIP oraz rozbudowy systemu PZGiK);

3. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy;

4. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

5. Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – oświadczenie dot. braku podstaw wykluczenia z postępowania;

6. Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – wykaz osób;

7. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego – projekt umowy.                        

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane