W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

IN.271.9.2020.MŁ

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IN.271.9.2020.MŁ
Zamawiający Miasto Leszno
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

Treść

W dniu 09 grudnia 2020r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


UWAGA!

Zamawiający w dniu 19 listopada 2020r. zamieścił na stronie internetowej informację z otwarcia ofert. 

 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!


Termin składania ofert: do dnia 19 listopada 2020 r. do godz. 10:00


Termin otwarcia ofert: dnia 19 listopada 2020 r. o godz. 10:30

UWAGA!

Zamawiający w dniu 17 listopada 2020r. zamieścił na stronie internetowej postępowania Zestaw pytań i odpowiedzi do treści SIWZ nr 8.

Zamawiający w dniu 16 listopada 2020r. zamieścił na stronie internetowej postępowania Zestaw pytań i odpowiedzi do treści SIWZ nr 7. 

Zamawiający w dniu 12 listopada 2020r. zamieścił na stronie internetowej postępowania Modyfikację treści SIWZ nr 11, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i tekst jednolity SIWZ. 

Zamawiający w dniu 10 listopada 2020r. zamieścił na stronie internetowej postępowania: Zestaw pytań i odpowiedzi do treści SIWZ nr 6 wraz z Modyfikacją treści SIWZ nr 10, uaktualniony Załącznik nr 1 do SIWZ oraz uzupełnienie pliku w Załączniku nr 8 do SIWZ . 

Zamawiający w dniu 5 listopada 2020r. zamieścił na stronie internetowej postępowania Modyfikację treści SIWZ nr 9, aktualizację plików w Załączniku nr 8 do SIWZ oraz w Załączniku nr 12 do SIWZ ( informacja wraz z opinią Policji), zmodyfikowaną SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

Zamawiający w dniu 30 października 2020r. zamieścił na stronie internetowej postępowania Zestaw pytań i odpowiedzi do treści SIWZ nr 5 wraz z modyfikacją treści SIWZ nr 8, aktualizację plików w załączniku nr 8 do SIWZ, zmodyfikowaną SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

Zamawiający w dniu 20 października 2020 r. zamieścił na stronie internetowej postępowania Modyfikację treści SIWZ nr 7 z dn. 20.10.2020 r., Zmodyfikowaną SIWZ  z dn. 20.10.2020 r., Zmodyfikowane Załączniki nr 7a,7b,8 i 12  oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 20.10.2020 r. 

Zamawiający w dniu 06 października 2020 r. zamieścił na stronie internetowej postępowania Zestaw pytań i odpowiedzi na zapytania nr 4 i Modyfikację treści SIWZ nr 6 z dn. 06.10.2020 r., Zmodyfikowaną SIWZ  z dn. 06.10.2020 r., Zmodyfikowane Załączniki nr 1,7a,8 i 11 wraz z nowym załącznikiem nr 12 oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 06.10.2020 r. 

Zamawiający w dniu 23 września 2020 r. zamieścił na stronie internetowej postępowania Zestaw pytań i odpowiedzi na zapytania nr 3 i Modyfikację treści SIWZ nr 4 z dn. 23.09.2020 r., Zmodyfikowaną SIWZ  z dn. 23.09.2020 r. oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 23.09.2020 r. 

Zamawiający w dniu 15 września 2020 r. zamieścił na stronie internetowej postępowania  Modyfikację treści SIWZ nr 4 z dn. 15.09.2020 r., Zmodyfikowaną SIWZ  z dn. 15.09.2020 r. oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 15.09.2020 r. 

 
 Zamawiający w dniu 03 września 2020 r. zamieścił na stronie internetowej postępowania Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 wraz z Modyfikacją treści SIWZ nr 3 z dn. 03.09.2020 r., uzupełnienie do  Załącznika nr 8 do SIWZ, Zmodyfikowaną SIWZ  z dn. 03.09.2020 r. oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 03.09.2020 r. 

Zamawiający w dniu 25 sierpnia 2020 r. zamieścił na stronie internetowej postępowania Modyfikację treści SIWZ nr II z dn. 25.08.2020 r., uzupełnienie do  Załącznika nr 8 do SIWZ, Zmodyfikowaną SIWZ  z dn.  25.08.2020 r. oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 25.08.2020 r. 


W dniu 20.08.2020r. zamieszczono zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 wraz z modyfikacją nr 1, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , tekst jednolity SIWZ oraz zmodyfikowane załączniki nr 7a i 8 .

Z uwagi na problem z pobraniem plików w dniu 21.08.2020r. jeszcze raz załączono pliki : Zał. 8.1, 8.1a, 8.2 i 8.8.


Zamawiający - Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 572453-N-2020 zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

"Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie"


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku do dnia  17 listopada 2020, do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2020 r., o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno (pokój nr 19)

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

 1. Celina Pilżys-Kosmatka
 2. Agnieszka Lachowicz

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek,  z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@leszno.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c)RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznieznak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
 •  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.


Załączniki

SIWZ 07.08.2020 docx, 134 kB
Zał. 8 4SST DR zip, 25.28 MB
Załącznik nr 9 zip, 92.55 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane