Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

ED.271.02.2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 3 w Lesznie

nr sprawy ED.271.02.2020

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi

Treść


Uwaga:
W dniu 20.07.2020 r. umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na część V przedmiotu zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4).UWAGA: 

W dniu 14.07.2020 r. Zamawiający zamieścił zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części I przedmiotu zamówienia. Uwaga:
W dniu 07.07.2020 r. umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na część III przedmiotu zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7). 
UWAGA:

W dniu 30.06.2020 r. dodano Informację z otwarcia ofert.W dniu 26.06.2020 roku Zamawiający zamieścił Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 z dnia 26.06.2020 roku.
UWAGA!
W dniu 26 czerwca 2020 r. Zamawiający zamieścił na stronie postępowania Modyfikację treści SIWZ nr 1.
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.W dniu 24.06.2020 roku Zamawiający zamieścił Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 z dnia 24.06.2020 roku.Zamawiający – Miasto Leszno prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Edukacji
ul. Przemysłowa 10, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 r., w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 552328-N-2020 oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Przemysłowej 10, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 3 w Lesznie

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2020 r., o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Leszna, Wydział Edukacji, ul. Przemysłowa 10, 64-100 Leszno (pokój nr 6)

Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają: Lucjan Rosiak – e-mail: lrosiak@leszno.pl, Magdalena Poprawska – e-mail: mpoprawska@leszno.pl


Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez  Prezydenta Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;

 dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@leszno.pl

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż mebli i wyposażenia klas do nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 3 w Lesznie” , znak sprawy: ED.271.02.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO;

  nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
Załączniki

SIWZ pdf, 722 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij