Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

OR-A.271.02.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Świadczenie usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków i międzynarodowych kosztów leczenia

nr sprawy OR-A.271.02.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku.

Treść

Zamawiający - Miasto Leszno prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Organizacyjny Referat Administracyjno-prawny przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno informuje, że w dniu 31.10.2018 r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 642294-N-2018 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą: "Świadczenie usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków i międzynarodowych kosztów leczenia”. 

Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają: 

- Dorota Polaszek - email: dpolaszek@leszno.pl;

- Przemysław Siwak– email: psiwak@leszno.pl

Termin składania ofert: do dnia 22 listopada 2018 roku, do godz. 10:00.


Termin otwarcia ofert: dnia 22 listopada 2018 rok, o godz. 10:30UWAGA!

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:


  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno,
  • dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: abi@skpartners.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Świadczenie usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków i międzynarodowych kosztów leczeniaznak sprawy: OR-A.271.02.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
  •  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;


−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);


−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 


−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO;


  • nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;


−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;


−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.


UWAGA!

Zamawiający w dniu 06 listopada 2018 roku dodał na stronę internetową Modyfikację nr 1 z dnia 06 listopada 2018 roku wraz z zmodyfikowaną SIWZ z dnia 06 listopada 2018 roku.


UWAGA!


Zamawiający w dniu 19 listopada 2018 roku dodał na stronę internetową modyfikację nr 2 z dnia 19 listopada 2018 roku wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert.

Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2018 roku do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert dnia 30 listopada 2018 roku godz. 10:30.

UWAGA!
Zamawiający w dniu 30 listopada 2018 roku zamieścił na stronie internetowej Informację z otwarcia ofert z dnia 30 listopada 2018 roku. 


UWAGA!

Zamawiający w dniu 18 grudnia 2018 roku zamieścił na stronie internetowej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Część I przedmiotu zamówienia oraz o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na Część II przedmiotu zamówienia. 


Załączniki

SIWZ pdf, 1.09 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij