Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Opracowanie koncepcji stworzenia multimodalnego węzła przesiadkowego z punktem obsługi podróżnych przy ulicy Towarowej w Lesznie – wyjście wschodnie z tunelu dworcowego.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Opracowanie koncepcji stworzenia multimodalnego węzła przesiadkowego z punktem obsługi podróżnych przy ulicy Towarowej w Lesznie – wyjście wschodnie z tunelu dworcowego

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia konkurs

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

Treść

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro


 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn.: „Opracowanie koncepcji stworzenia multimodalnego węzła przesiadkowego z punktem obsługi podróżnych przy ulicy Towarowej w Lesznie – wyjście wschodnie z tunelu dworcowego”. 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

 

 1. I.                 Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji stworzenia multimodalnego węzła przesiadkowego z punktem obsługi podróżnych przy ulicy Towarowej w Lesznie – wyjście wschodnie z tunelu dworcowego.

Koncepcja projektowa powinna zostać opracowana zgodnie ze „Studium wykonalności przejść pieszych łączących centrum Leszna z dworcem głównym PKP i dzielnicą Zatorze – opracowanie wariantowe” – rekomendowany wariant A, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.  Ponadto, opracowanie powinno uwzględniać rozwiązania przyjęte w projekcie modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań oraz stanowić wytyczne projektowe dla studium wykonalności przebudowy linii kolejowej nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. – Leszno – Głogów.

 1. Zakres opracowania.

Opracowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego zintegrowanego węzła przesiadkowego z punktem obsługi podróżnych opartego na wszechstronnym rozpoznaniu sytuacji przestrzennej, stanu prawnego nieruchomości, planów i życzeń najważniejszych interesariuszy – PKP, PKS, MZK.

Zakres prac obejmuje m. in.:

A. Zakres merytoryczny:

1) Wykonanie roboczej inwentaryzacji urbanistycznej i fotograficznej terenu opracowania (w zakresie niezbędnym do wykonania koncepcji) w tym: zbadanie zmian wprowadzanych w ramach przebudowy linii kolejowej E59.

2) Wstępne rozpoznanie podłoża gruntowego w rejonie zachodniego wyjścia z tunelu dworcowego - pod względem sposobu posadowienia i technologii realizacji. Wykonanie min. jednego otworu geologicznego o głębokości 12 m – w rejonie projektowanego zachodniego odcinka przejścia.

3) Uzyskanie materiałów i informacji o aktualnym stanie realizowanego przez Torpol projektu przebudowy linii kolejowej E59 i wschodniego wyjścia z tunelu dworcowego, o stanie zaawansowania tych prac oraz o możliwości bieżącego koordynowania (wzajemnego konsultowania) projektu kolejowego z tworzonym projektem koncepcyjnym zintegrowanego węzła przesiadkowego.

Uzyskanie od PKP PLK informacji o założeniach przebudowy linii kolejowych po zachodniej stronie budynku dworca PKP (linii nr: 14, 815 i 816) i zamiarach dotyczących przebudowy peronów 3, 4 i 5.

Uzyskanie informacji o planach rozwoju dworca PKS.

4) Analiza stanu prawnego, sytuacji planistycznej, aktualnych projektów miejskich itp.

5) Analiza uzgodnień dotyczących rozwoju przestrzennego obszaru objętego koncepcją - dokonanych (lub będących w toku uzgadniania) pomiędzy władzami Miasta Leszna, a spółkami kolejowymi (oraz ewentualnie z innymi stronami).

6) Opracowanie koncepcji urbanistycznej obejmującej:

- budowę multimodalnego węzła przesiadkowego dla miasta Leszna integrującego dworce PKP i PKS, przystanek MZK, ruch pieszy, rowerowy oraz kołowy indywidualny.

- przebudowę układu drogowego i budowę placu (skweru) przed wejściem wschodnim do tunelu (ul. Towarowa) z uwzględnieniem parkingu typu Park&Ride, strefy Kiss&Ride, postoju taxi i wiaty na rowery. Połączenie tego układu z ulicą Przemysłową.

- przebudowę i rozbudowę istniejącego tunelu dworcowego w kierunku zachodnim, w tym: nowe perony, schody , dźwigi osobowe i adaptacja historycznych wiat peronowych.
- Przebudowę układu drogowego przed wejściem zachodnim do tunelu dworcowego (ul. Jana Kilińskiego) z uwzględnieniem strefy typu Kiss&Ride oraz wiaty na rowery.
- Koncepcję zagospodarowania zieleni i małej architektury.

- Założenia modernizacji układu torowego stacji Leszno po zachodniej stronie budynku dworca PKP.

- Sugestie dotyczące modernizacji placu dworcowego, m.in. w celu zharmonizowania całego kompleksu nowej BRAMY DO MIASTA LESZNA.

7) Opracowanie koncepcji architektonicznej.

Powinna obejmować projekty nowych obiektów zintegrowanego węzła: wejścia wschodniego, zachodniego odcinka tunelu dworcowego i wyjścia zachodniego, peronów 3, 4 i 5, schodów, dźwigów osobowych i wiat nad peronami w rejonie wejść wschodniego i zachodniego. Propozycja adaptacji i optymalnego wykorzystania budynku po ekspedycji kolejowej.

Głównymi celami będą tu:

- uzyskanie optymalnego rozwiązania funkcjonalnego węzła przesiadkowego,

- stworzenie propozycji atrakcyjnych architektonicznie obiektów BRAMY DO MIASTA,

- maksymalne zharmonizowanie ze sobą istniejących i projektowanych form architektonicznych - tak aby składały się na spójny kompleks zintegrowanego węzła przesiadkowego.

Opracowanie programu użytkowego punktu obsługi podróżnych.

Jednym z ważnych elementów będzie tu także opracowanie propozycji - jak zachować i wyeksponować walory historycznych wiat peronowych i balustrad.

8) Opracowanie koncepcji rozwiązań konstrukcyjnych.

- Tunel:

Wykonanie szacunkowe (robocze) analizy statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji tunelu wraz z oszacowaniem osiadań. Analiza możliwości etapowania przedłużenia tunelu w stronę zachodnią - w zależności od założeń i harmonogramu przebudowy układu torowego.

- Obiekt punktu obsługi podróżnych, perony oraz wiaty:

Na podstawie koncepcji architektonicznej opracowanie koncepcji rozwiązań konstrukcji z uwzględnieniem różnych technologii wznoszenia. W ramach powyższego opracowania należy wykonać wstępne analizy mające na celu zoptymalizowanie konstrukcji obiektów jako całości.

9) Opracowanie koncepcji przebudowy sieci sanitarnych (rozwiązania kolizji z projektowanymi obiektami, usunięcia ewentualnych deficytów mediów) oraz wyposażenia projektowanych obiektów budowlanych w instalacje sanitarne.

10) Opracowanie koncepcji przebudowy sieci elektrycznych (rozwiązania kolizji z projektowanymi obiektami, usunięcia ewentualnych deficytów mediów) oraz wyposażenia projektowanych obiektów budowlanych w instalacje elektryczne.

11) Oszacowanie spodziewanych kosztów realizacji inwestycji w rozbiciu na poszczególne zadania i etapy.

12) Wykonanie wizualizacji 3D projektowanych obiektów.

13) Sugestie dotyczące rozwoju przestrzennego w obszarach związanych bezpośrednio i pośrednio (w rejonach dojść) z projektowanym przejściem.

14) Propozycje dalszego trybu postępowania w sprawie projektowania i budowy przejścia (np. działania w obszarze gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego itp.)

 

B. Zasięg terenowy projektu koncepcyjnego:

Granice opracowania koncepcji obejmą wg zał. graficznego – Załącznik nr 3:

1) Obszar w rejonie projektowanego wschodniego wyjścia z tunelu dworcowego – od skrajnego zachowanego toru stacji aż do działek „młynów” i dworca PKS, wraz z pasmem planowanej uliczki łączącej plac przed wejściem wschodnim z ulicą Przemysłową.

2) Obszar w rejonie projektowanego zachodniego wyjścia z tunelu dworcowego – od zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Jana Kilińskiego do zachodniej elewacji budynku dworca PKP obejmujący całą długość przebudowanych peronów 3, 4 i 5.

3) Propozycje modernizacji placu dworcowego – dotyczące jego funkcji oraz zmierzające do architektonicznego zharmonizowania wszystkich elementów składających się na zintegrowany węzeł przesiadkowy. Cały kompleks powinien w przyszłości stanowić BRAMĘ DO MIASTA LESZNA.

C. Zakres opracowania w ujęciu branżowym:

Projekt koncepcyjny powinien zawierać pełny zakres branżowy:

1) Część urbanistyczna, z koncepcją zagospodarowania placów, ulic, skwerów, obiektów małej architektury i zieleni, oświetlenia oraz wyposażenia w urządzenia infrastruktury;

2) Część architektoniczna - od ogólnych założeń dla poszczególnych obiektów, przez koncepcje ich funkcji i formy, aż po propozycje wybranych detali;

3) Część konstrukcyjna – analiza warunków gruntowo-wodnych, ogólne założenia dla poszczególnych obiektów, propozycje rozwiązań konstrukcji;

4) Koncepcja przebudowy peronów 3, 4 i 5 po zachodniej stronie budynku Dworca Leszno;

5) Założenia przebudowy sieci sanitarnych oraz wyposażenia projektowanych obiektów budowlanych w instalacje sanitarne;

6) Założenia przebudowy sieci elektrycznych oraz wyposażenia obiektów w instalacje elektryczne;

7) Oszacowanie kosztów inwestycji w rozbiciu na zadania inwestycyjne;

8) Wykonanie wstępnych badań geologicznych dla zachodniego odcinka projektowanego tunelu.


 1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV:

- CPV 71320000-7 (usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

 1. Niezbędne materiały geodezyjne (mapa zasadnicza, mapa topograficzna w formacie.tiff oraz inne niezbędne materiały) oraz korespondencje z przedstawicielami PKP znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego zostaną udostępnione Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia celem wykorzystania w pracach projektowych.
 2. Pozostałe warunki zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. II.     Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca wykona kompletny przedmiot zamówienia w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.


 1. III.  Warunki płatności:
  1. Zamawiający dokona przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy, podany w treści faktury, w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
  2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecności Wykonawcy protokół odbiorczy.

IV. Kryteria oceny ofert, ich waga i sposób oceny:

Najniższa cena ofertowa brutto -100%.

         Punkty w kryterium ceny ofertowej zostaną przyznane według następującego wzoru:

Pc = Cn/Cb x 100 [pkt]

 

Pc      – oznacza punkty w kryterium „Najniższa cena ofertowa brutto”,

Cn    – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto,

Cb    – oznacza cenę brutto badanej oferty.

 1. V.                  Opis sposobu przygotowania oferty:
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności do czasu jej otwarcia. Na kopercie (opakowaniu) należy umieścić adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

„Zapytanie ofertowe znak sprawy: AP.271.1.7.2018.

Oferta na opracowanie koncepcji stworzenia multimodalnego węzła przesiadkowego

z punktem obsługi podróżnych przy ulicy Towarowej w Lesznie

– wyjście wschodnie z tunelu dworcowego.

Nie otwierać przed 23.08.2018r. godz. 11:00”

 

 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.
 4. Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.
 6. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane, parafowane i spięte w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
 7. Podpisy Wykonawcy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
 8. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
 9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
 10. Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie składania ofert.
 11. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
 12. Opis sposobu obliczenia ceny.

a)       Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

b)       Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie obowiązywała przez cały okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

c)       Cena ofertowa jest ceną ryczałtową musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia, wynikające z zapytania ofertowego oraz postanowień zawartych w projekcie umowy.

d)       Zamawiający poprawi w ofercie:

1)    oczywiste omyłki pisarskie,

2)    oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych,

3)    inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

 1. VI.               Warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
 2. 1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)       nie podlegają wykluczeniu;

b)       spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), dotyczące:

a)       zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu projektu koncepcyjnego lub budowlanego na terenach kolejowych.

Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie wykonanie jednej usługi na rzecz jednego podmiotu/Zamawiającego w ramach jednego kontraktu (umowy, zlecenia).

 Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania).

 

 1. Ponadto Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23  oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) i na tą okoliczność Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:

a)       oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik Nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego).

b)       odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

UWAGA!

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w lit. b) powyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

 

 1. Dokumenty podmiotów trzecich:

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VI  pkt 3 lit. b) niniejszego zapytania ofertowego.


UWAGA!

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa  w Rozdziale VI  pkt 3 lit. b) niniejszego zapytania ofertowego, dotyczących innych podmiotów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.


 1. VII.             Poleganie na zasobach innego podmiotu.
 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy – Prawo zamówień publicznych w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
 4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
  1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
  2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
  3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
  4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

„Zobowiązanie innego podmiotu” powinno być złożone w oryginale. Może ono być złożone w formie pisemnego oświadczenia innego podmiotu, ale również w postaci innych dokumentów (np. umowa przedwstępna, umowa generalna o współpracy). Istotne jest, aby z treści przedłożonych dokumentów Zamawiający pozyskał informacje, o których mowa punktach A, B, C i D powyżej.

„Zobowiązanie innego pomiotu” powinno wskazywać w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy wolę innego podmiotu udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności , pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP.
 2. Jeżeli inny podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a)       zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)       zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności zawodowe, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

UWAGA!

W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.


 1. VIII.          Wykaz dokumentów, oświadczeń jakie powinien złożyć Wykonawca:
 2. Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a)      formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania),

b)         oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 niniejszego zapytania),

c)       oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania),

d)       wykaz usług wraz z referencjami na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa  Rozdziale VI pkt. 2 lit. c) niniejszego zapytania  (Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego).

 1. Oświadczenia należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 2. Jeśli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentów określonych powyżej, Wykonawca obowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

 

 1. IX.   Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę cenową na wykonanie zamówienia należy złożyć w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.08.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku.


UWAGA:

Konsekwencje nieprawidłowego opisania, zaadresowania, zamknięcia opakowania oferty bądź złożenia jej w niewłaściwym miejscu tj. innym niż miejsce wskazane w niniejszym Rozdziale, obciążają Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesyłki), jak również za jej przedterminowe otwarcie w sytuacji nieprawidłowego opisu opakowania oferty.

 

Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.08.2018 r., o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, ul. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno (pok. nr 20).


 1. X.     Inne niezbędne do przeprowadzenia postępowania informacje:
 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:

              a)     Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 2 lit. c) niniejszego zapytania  ustawy Prawo zamówień publicznych;

            b)      Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

             c)      Wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogace mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

 1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1)       jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

2)       jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3)       zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4)       została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

5)       zawiera błędy w obliczeniu ceny;

6)       Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w Rozdziale V pkt. 13 lit. d) ppkt. 3) niniejszego zapytania ofertowego;

7)       Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

8)       jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VIII niniejszego zapytania (Załącznik nr 4, 5 do ninieszego zapytania ofertowego) , oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełnia warunku udziału w postępowaniu (Załącznik nr 6 do ninieszego zapytania ofertowego – wykaz usług wraz z referencjami), oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. Zamawiający może odstapić od czynności wymienionych w pkt. 4 i 5 powyżej, w przypadku gdy oferta najkorzystniejsza spełnia wszystkie postawione w zapytaniu ofertowym wymagania i jest kompletna.
  1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty, o:

1)       Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadniając jej wybór oraz nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium badania ofert i łączną punktację;

2)       Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie;

3)       Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą oraz unieważnienia przedmiotowego postępowania. 
 2. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści jak w Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego.

10. Wszelkich wyjaśnień dotyczących niniejszego pisma udziela:

Wszelkich wyjaśnień dotyczących niniejszego pisma udziela Pan Bartosz Adamczak – Inspektor ds. rewitalizacji w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, z którym można kontaktować się osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Leszna Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, ul. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno, pok. nr 22, bądź telefonicznie pod numerem: 65 529 81 99.

11. Zamawiający informuje, iż w związku z obowiązkiem informacyjnym związanym z przetwarzaniem danych  osobowych RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§   Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, adres e-mail: prez@leszno.pl;

§   Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: abi@skpartners.pl;

 Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonywania łączącej Zamawiajacego i Wykonawcę   umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b) RODO oraz po zakończeniu obowiązywania umowy w czasie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania,

Prawa osoby, której dane dotyczą:

1)    dostępu do dotyczących jej danych osobowych;

2)    sprostowania danych osobowych;

3)    usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;

4)    ograniczenia przetwarzania;

5)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

6)    osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwia podjęcie współpracy pomiędzy w/w stronami.

Zapytanie ofertowe opublikowano dnia 13-07-2018 w Bazie Konkurencyjności pod nr 6569.

Załączniki:
1.   Formularz ofertowy,
2. 
Wzór umowy,
3.
 Wariant A "Studium wykonalności przejść pieszych łączących centrum Leszna z dworcem głównym PKP i dzielnicą Zatorze – opracowanie wariantowe”- kwiecień 2017 r.
4. 
 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
5. 
 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
6. 
 Wykaz usług.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij