W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

PR.0524.1.2016

Szczegóły
Przedmiot konkursu Zadania związane z rozwijaniem kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna i miast partnerskich - integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Działania dotyczące współpracy społeczeństw Leszna i miast Suhl, Deurne i Montluçon.
Znak sprawy PR.0524.1.2016
Kategoria Promocja
Termin składania ofert

Treść

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2015 r. poz. 1333) oraz Uchwały nr XIII/151/2015 z 22 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2016 rok


PREZYDENT MIASTA LESZNA

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r.


 1. I.                    Adresaci konkursu

 

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

 

 1. II.        Informacje dotyczące zadania

 

Obszar działania:

Zadania związane z rozwijaniem kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna i miast partnerskich - integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Działania dotyczące współpracy społeczeństw Leszna i miast Suhl, Deurne i Montluçon.

 1. Cele zadania:Rozwój kontaktów mieszkańców Leszna z mieszkańcami Suhl, Deurne i Montluçonpoprzez uczestnictwo we wspólnych przedsięwzięciach celem bliższego poznania codziennego życia mieszkańców miast partnerskich, wymiany doświadczeń i integracji obywateli.
 2. Przedmiot konkursu:Organizowanie imprez, spotkań, wymian osób i innych przedsięwzięć z udziałem mieszkańców Suhl, Deurne i Montluçon oraz Leszna mających na celu nawiązanie kontaktów i współpracy oraz wzajemne poznanie się społeczeństw obu miast.
 3. Preferowane będą projekty uwzględniające udział jak największej grupy mieszkańców Leszna.
 4. Konieczne jest uwzględnienie udziału podmiotu uczestniczącego otwartym konkursie ofert w wydarzeniu pn. Aktywne Obywatelskie Leszno (wrzesień 2016) celem prezentacji projektu opisanego w ofercie.
 5. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30-11-2016 roku.
 6. Konkurs nie obejmuje projektów inwestycyjnych.
 7. Warunkiem koniecznym dopuszczenia oferty do konkursu jest przedłożenie listu intencyjnego, umowy lub pisemnej deklaracji partnera zagranicznego potwierdzającej gotowość do udziału w projekcie opisanym w ofercie.
 8. Dopuszczalne jest organizowanie imprez poza granicami administracyjnymi Leszna, pod warunkiem udziału w nich mieszkańców Leszna.
 9. Wysokość środków na realizację zadania w 2016 roku: 30 000 zł
 10. Wysokość środków na realizację zadania w 2015 roku: 40 000 zł.

 

III. Zasady i warunki przyznania dotacji:

1.W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 2. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest poprawne złożenie formularza ofertowego w terminie i wypełnienie dokumentów w sposób czytelny, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3. W formularzu ofertowym należy wypełnić wszystkie punkty. Jeśli punkt nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć poprzez zapis „nie dotyczy”.

4. Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców Miasta Leszna.

5. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń i kadry do realizacji konkretnego zadania.

6. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

7.Warunkiem uzyskania dotacji jest zadeklarowanie wkładu własnego w wysokości minimum 10% kosztów całkowitych projektu. Wkład własny powinien być zagwarantowany w podziale na wkład pozafinansowy (tj. wkład osobowy np. praca wolontariuszy) w wys. min. 5% kosztów całkowitych, oraz wkład finansowy w wys. min. 5% kosztów całkowitych.
W ofercie należy wyraźnie wskazać formy zatrudnienia.

8. Z dotacji mogą być pokryte koszty obsługi projektu, w tym koszty administracyjne, do wysokości 10% przyznanej dotacji.

9. Do wyceny kosztów pracy przyjmuje się stawki maksymalne w wysokości:

1) dla prac związanych z administracją i koordynacją projektu: 15 zł / godz.

2) dla prac ekspertów i specjalistów: 30 zł / godz.

10. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się wyceny wkładu rzeczowego oferenta oraz wyceny wkładu rzeczowego innych podmiotów nieodpłatnie biorących udział w realizacji zadania.

11. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się środków finansowych pochodzących z budżetu Miasta Leszna.

12. Na realizację zadań wyłonionych w konkursie oferent nie może ubiegać się o inne dodatkowe środki z budżetu Miasta Leszna – nie dotyczy małych grantów (zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), z uwzględnieniem zapisów pkt. 14.

13. Za koszty kwalifikowane finansowane z dotacji uznaje się koszty poniesione przez beneficjenta od dnia podpisania umowy.

14.Nie można składać tej samej oferty na inny otwarty konkurs ofert ogłaszany przez Miasto Leszno. Ta sama oferta nie może też być przedmiotem wniosku o dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

15. Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań publicznych Miasta Leszna zaplanowana jest zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2016.

16. Zadanie publiczne przedstawione w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Istnieje możliwość zakupu przez oferenta usług polegających na wykonaniu czynności o charakterze technicznym lub specjalistycznym, powiązanych z realizacją zadania, jednak niestanowiących jego meritum.

17. Oferent realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.), z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330, ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.).

18.Ogłoszenie konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna, na stronie internetowej www.leszno.pl oraz www.bip.leszno.pl.  

 

IV. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z   wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25). Wzór oferty dostępny jest w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, na stronie internetowej www.leszno.pl oraz www.bip.leszno.pl oraz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.   

Podmioty mogą składać oferty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. We wniosku należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania.

2. Załączniki wymagane do oferty:

1)      kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

UWAGA: zgodnie z art. 4 ust. 3 i 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1142) za dokument tożsamy z odpisem uznaje się pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Rejestru dokonany za pośrednictwem strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego https://ems.ms.gov.pl/start.

Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. W przypadku składania oferty wspólnej, każdy oferent załącza dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane;

2)      oświadczenie oferenta zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;

3)      umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera w punkcie V.1. oferty;

4)      w przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oferent przedstawia dokumenty poświadczające, że nie działają one w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

5)      list intencyjny, umowa lub pisemna deklaracja partnera zagranicznego potwierdzająca gotowość do udziału w projekcie opisanym w ofercie;

6)      oferent może dołączyć rekomendacje lub opinie.

3. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym a w przypadku gdy oferta została podpisana przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania nie wynika z załączonego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – do oferty należy załączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

4. Załączone  dokumenty i zaświadczenia należy składać w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu. W przypadku składania przez podmiot więcej niż jednej oferty w danym konkursie wymagany jest jeden komplet załączników (dołączony do jednej z ofert z odpowiednią adnotacją na pozostałych ofertach).
V. Termin składania ofert.

1. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2016 roku do godz. 15:00  w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K.Karasia 15, 64-100 Leszno lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Urząd Miasta Leszna ul. K.Karasia 15, 64-100 Leszno (liczy się data wpływu do urzędu).

2. Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.


VI. Tryb, zasady i kryteria wyboru oferty.

1. Wybór oferty jest dokonywany na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2015 r. poz. 1333).

2. Po zakończeniu naboru ofert przez pracowników Urzędu Miasta Leszna przeprowadzona zostanie ocena formalna wniosków zgodnie z kartą oceny oferty stanowiącą załącznik nr 3 do ogłoszenia.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień oferent zostanie powiadomiony (drogą telefoniczną/mailową/listowną/faksem) o konieczności ich uzupełnienia w terminie 7 dni kalendarzowych.

Uzupełnieniu podlegają oferty w szczególności:

 - niekompletne pod względem wymaganych załączników,

 - bez kompletu wymaganych podpisów, pieczęci, potwierdzenia za zgodność.

Wnioski, które  spełnią wszystkie kryteria oceny formalnej zostają przekazane do oceny merytorycznej.

4. Ocenę merytoryczną ofert przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Leszna. Wzór karty oceny merytorycznej stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.

5. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.

6. Kryteria brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert:

1) Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym prowadzenie przez oferenta działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania, wskazanym w ogłoszeniu konkursowym.

2) Atrakcyjność zadania dla mieszkańców.

3) Liczba beneficjentów zadania.

4) Dostosowanie programu zadania do potrzeb i charakteru grupy docelowej.

5) Przewidziane działania promujące Miasto Leszno w trakcie realizacji zadania. 

6) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania (w tym doświadczenie organizacji i kadra przewidziana do realizacji zadania).

7) Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (przejrzysta konstrukcja kosztorysu, adekwatność i proporcjonalność kosztów do założonych w ofercie działań, ocena wysokości wydatków na rynku lokalnym).

8) Ocena planowanego udziału wkładu własnego osobowego w całkowitym koszcie realizacji zadania:

5-10%                              1 punkt,

11-15%                            2 punkty

16-20%                            3 punkty

powyżej 20%                   4 punkty

9) Ocena planowanego udziału środków finansowych własnych w całkowitym koszcie realizacji zadania:

5-10%                              1 punkt,

11-15%                            2 punkty

16-20%                            3 punkty

powyżej 20%                   4 punkty

10) Ocena realizacji zleconych zadań publicznych realizowanych przez podmiot w latach poprzednich (rzetelność, terminowość realizacji, sposób rozliczenia środków).

7. Dotacje przyznane w ramach konkursu mogą być przekazane więcej niż jednemu podmiotowi.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych po upływie terminu składania ofert.

9. Wyniki zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna przy ul. K.Karasia 15, na stronie internetowej www.leszno.pl oraz www.bip.leszno.pl. 

10. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.

11. Każdy oferent w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

12. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


VII. Warunki realizacji zadania publicznego.

 1. W terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania informacji o opublikowaniu wyników oferent zobowiązany jest do przesłania w formie elektronicznej na adres promo@leszno.pl lub papierowej na adres Urząd Miasta Leszna, ul.K.Karasia 15, 64-100 Leszno, oświadczenia o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, w tym:

1) zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania – jeżeli dotyczy, stanowiących załączniki do umowy (załącznik nr 6 do ogłoszenia),

2) potwierdzenia aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia. Nieprzesłanie oświadczenia oraz dokumentów, o których mowa w ust. 1, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.

 1. 2.                  Realizacja zadania może rozpocząć się najwcześniej dnia 22.04.2016.
 2. Organizacja otrzymująca środki finansowe w formie dotacji zobowiązana jest do stosowania polityki informacji i promocji zgodnie z „Wytycznymi dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna oraz organizatorów wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna w zakresie informacji i promocji”, do pobrania na stronie www.leszno.pl oraz www.bip.leszno.pl.
 3. Wszelkie materiały promocyjne (np. ogłoszenia, materiały konferencyjne i in. związane z zadaniem, broszury, ulotki, materiały prasowe, filmy, spoty, strony internetowe) tworzone przez beneficjentów i skierowane do opinii publicznej muszą zawierać:

- herb i logo Miasta Leszna,

- wyraźną informację o dofinansowaniu projektu przez Miasto Leszno.

5. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową na realizację zadania publicznego. Formularz sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia.

Do sprawozdania organizacja zobowiązana jest dołączyć m.in. kserokopie faktur i innych dokumentów potwierdzających nakłady poniesione w projekcie zarówno ze środków pochodzących z dotacji oraz z wkładu własnego finansowego i osobowego (np. karta czasu pracy wolontariusza – wzór stanowi załącznik nr 8 do ogłoszenia, umowa wolontariacka - wzór stanowi załącznik nr 9 do ogłoszenia), kserokopie artykułów prasowych, wydruki ze stron internetowych potwierdzające informowanie o realizacji projektu.


VIII. Postanowienia końcowe
1. Dotacje nie mogą być udzielane na :

1)      zakup budynków, zakup gruntów;

2)      działalność gospodarczą;

3)      organizacjom, które nie wywiązały się z realizacji lub nie rozliczyły zawartych z Miastem umów w poprzednich latach;

4)      na dotowanie przedsięwzięć, które są już dofinansowane z budżetu miasta.

      2.  Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo do:

             1) nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny, bez prawa do odwołania;

    2) przyznania dotacji niższej niż zgłoszona w ofercie z uwagi na nieuzasadnione wydatki uwzględnione w ofercie lub ograniczoną wielkość środków finansowych w budżecie przeznaczonym na dotacje;

    3) rozdysponowania kwoty niższej niż wartość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2016;

    4) kontroli i oceny realizacji zadania.

3. Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno, tel. 65 529 46 45, mail: murbaniak@leszno.pl.Załączniki do ogłoszenia:

1)      Formularz oferty

2)      Oświadczenie podmiotu

3)      Karta oceny formalnej

4)      Karta oceny merytorycznej

5)      Oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu dotacji

6)      Wzór kosztorysu zaktualizowanego i harmonogramu zaktualizowanego

7)      Wzór sprawozdania z realizacji

8)      Wzór karty czasu pracy

9)      Wzór porozumienia wolontariackiego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane