Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

CIT.434.1.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Przedmiot konkursu Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

Znak sprawy CIT.434.1.2018

Kategoria Sport, turystyka

Termin składania ofert

Treść

PREZYDENT MIASTA LESZNA

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.


I. Adresaci konkursu

 

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

II. Informacje dotyczące zadania

 

Obszar działania:

Zadania związane ze wspieraniem inicjatyw służących tworzeniu zróżnicowanej oferty turystyczno-rekreacyjnej  Miasta Leszna


Cele zadania:

Realizacja zadań w powyższym zakresie przyczyni się do rozwoju infrastruktury  turystyczno-rekreacyjnej
w mieście Lesznie, promocji turystyki wśród jego mieszkańców oraz w konsekwencji zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta Leszna, a także wzbogaci ofertę turystyczną dla osób odwiedzających Miasto i Region.


Przedmiot konkursu:

1. Określa się priorytetowe zadania w sferze pożytku publicznego w zakresie wspierania

inicjatyw służących tworzeniu zróżnicowanej oferty turystyczno – rekreacyjnej:

- odnawianie, znakowanie szlaków i obiektów turystycznych w mieście,

- organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców miasta na

 terenie Leszna oraz powiatu leszczyńskiego,

- działania mające na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej,

- kreowanie nowych form turystyki i produktów turystycznych,

- działania na rzecz rozwoju turystyki wśród dzieci i młodzieży.

2.Jedno z działań zakładanych w projekcie to udział w Festynie Organizacji Pozarządowych oraz leszczyńskich Instytucji w ramach Aktywne Obywatelskie Leszno dnia  15.09.2018 roku

3. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30.11.2018 roku.

4.Konkurs nie obejmuje projektów inwestycyjnych.

5.Dopuszczalne jest organizowanie imprez poza granicami administracyjnymi Leszna pod warunkiem udziału
w nich mieszkańców Leszna.

6. Jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę konkursową.

7. Wysokość środków na realizację zadania w 2017 roku: 15 000 zł.

Wysokość środków na realizację zadania w 2018 roku: 15 000 zł.

 

III. Zasady i warunki przyznania dotacji:

1.W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest poprawne złożenie formularza ofertowego w terminie i wypełnienie dokumentów w sposób czytelny, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3. W formularzu ofertowym należy wypełnić wszystkie punkty. Jeśli punkt nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć poprzez zapis „nie dotyczy”.

4. Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców Miasta Leszna.

5. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń i kadry do realizacji konkretnego zadania.

6. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

7.Warunkiem uzyskania dotacji jest zadeklarowanie wkładu własnego w wysokości minimum 10% kosztów całkowitych projektu. Wkład własny powinien być zagwarantowany w podziale na wkład pozafinansowy (tj. wkład osobowy np. praca wolontariuszy) w wys. min. 5% kosztów całkowitych, oraz wkład finansowy w wys. min. 5% kosztów całkowitych. W ofercie należy wyraźnie wskazać formy zatrudnienia.

8. Z dotacji mogą być pokryte koszty obsługi projektu, w tym koszty administracyjne, do wysokości 10% przyznanej dotacji.

9. Do wyceny kosztów pracy przyjmuje się stawki maksymalne w wysokości:

1) dla prac związanych z administracją i koordynacją projektu: 15 zł / godz.

2) dla prac ekspertów i specjalistów: 30 zł / godz.

10. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się wyceny wkładu rzeczowego oferenta oraz wyceny wkładu rzeczowego innych podmiotów nieodpłatnie biorących udział w realizacji zadania.

11. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się środków finansowych pochodzących
z budżetu Miasta Leszna.

12. Na realizację zadań wyłonionych w konkursie oferent nie może ubiegać się o inne dodatkowe środki
z budżetu Miasta Leszna..

13. Za koszty kwalifikowane finansowane z dotacji uznaje się koszty poniesione przez beneficjenta od dnia podpisania umowy.

14. Nie można składać tej samej oferty na inny otwarty konkurs ofert ogłaszany przez Miasto Leszno. Ta sama oferta nie może też być przedmiotem wniosku o dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

15. Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań publicznych Miasta Leszna zaplanowana jest zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2017.

16. Zadanie publiczne przedstawione w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Istnieje możliwość zakupu przez oferenta usług polegających na wykonaniu czynności o charakterze technicznym lub specjalistycznym, powiązanych z realizacją zadania, jednak niestanowiących jego meritum.

17. Oferent realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.), z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330, ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.).

18.Ogłoszenie konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna, na stronie internetowej www.leszno.pl oraz www.bip.leszno.pl.  


IV. Sposób przygotowania oferty:

1.Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej  z dnia 17 września 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz.1300).

Wzór oferty dostępny jest w Centrum Informacji Turystycznej , na stronie internetowej www.leszno.pl oraz www.bip.leszno.pl oraz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Podmioty mogą składać oferty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. We wniosku należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania.

2. Załączniki wymagane do oferty:

                1) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

UWAGA: zgodnie z art. 4 ust. 3 i 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1142) za dokument tożsamy z odpisem uznaje się pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Rejestru dokonany za pośrednictwem strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego https://ems.ms.gov.pl/start.

Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. W przypadku składania oferty wspólnej, każdy oferent załącza dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane;

2)  oświadczenie oferenta zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;

3)  umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera w punkcie V.1. oferty;

4) w przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oferent przedstawia dokumenty poświadczające, że nie działają one w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

5) oferent może dołączyć rekomendacje lub opinie.

3. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym a w przypadku gdy oferta została podpisana przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania nie wynika z załączonego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – do oferty należy załączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

4. Załączone dokumenty i zaświadczenia należy składać w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu. W przypadku składania przez podmiot więcej niż jednej oferty w danym konkursie wymagany jest jeden komplet załączników (dołączony do jednej z ofert
z odpowiednią adnotacją na pozostałych ofertach).


V. Termin składania ofert.

1. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2018 roku do godz. 15:00  w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno (liczy się data wpływu do urzędu).

2. Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.


VI. Tryb, zasady i kryteria wyboru oferty.

1. Wybór oferty jest dokonywany w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia konkursu,  na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

2. Po zakończeniu naboru ofert przez pracowników Urzędu Miasta Leszna przeprowadzona zostanie ocena formalna wniosków zgodnie z kartą oceny oferty stanowiącą załącznik nr 3 do ogłoszenia.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień oferent zostanie powiadomiony (drogą telefoniczną/mailową/listowną/faksem) o konieczności ich uzupełnienia w terminie 7 dni kalendarzowych.

Uzupełnieniu podlegają oferty w szczególności:

 - niekompletne pod względem wymaganych załączników,

 - bez kompletu wymaganych podpisów, pieczęci, potwierdzenia za zgodność.

Wnioski, które  spełnią wszystkie kryteria oceny formalnej zostają przekazane do oceny merytorycznej.

4. Ocenę merytoryczną ofert przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Leszna. Wzór karty oceny merytorycznej stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.

5. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.

6. Kryteria brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert:

Kryterium nr 1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta zgodnie z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym oraz profilem działalności oferenta

Kryterium nr 2. Atrakcyjność zadania dla mieszkańców.
Kryterium nr 3. Liczba beneficjentów zadania.
Kryterium nr 4. Dostosowanie programu zadania do potrzeb i charakteru grupy docelowej..
Kryterium nr 5. Przewidziane działania promujące Miasto Leszno w trakcie realizacji zadania.
Kryterium nr 6. Ocena zakładanej jakości wykonania  zadania (w tym doświadczenie organizacji i kadra przewidziana do realizacji zadania).
Kryterium nr 7. Ocena adekwatności zakładanych działań do potrzeb lokalnych – zapotrzebowanie na realizację zadania
Kryterium nr 8. Ocena zakładanej efektywności wykorzystanej dotacji
Kryterium 9. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego  (w tym przejrzysta konstrukcja kosztorysu, adekwatność kosztów do złożonych działań, ocena wysokości wydatków)
Kryterium nr 10. Ocena planowanego udziału wkładu własnego osobowego oferenta w całkowitym koszcie realizacji zadania:
Od 5 do10%                                         1 punkt
Powyżej 10 do15%                            2 punkty
Powyżej 15 do 20%                                           3 punkty
powyżej 20%                                                       4 punkty
Kryterium nr 11. Ocena planowanego udziału środków finansowych własnych oferenta w całkowitym koszcie realizacji zadania:
Od 5 do10%                                       1 punkt
Powyżej 10  do15%                                          2 punkty
Powyżej 15 do 20%                                          3 punkty
powyżej 20%                                                      4 punkty
Kryterium 12 . Partnerstwo projektowe

7. Dotacje przyznane w ramach konkursu mogą być przekazane więcej niż jednemu podmiotowi.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych po upływie terminu składania ofert.

9. Wyniki zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna, na stronie internetowej www.leszno.pl oraz www.bip.leszno.pl. 

10. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.

11. Każdy oferent w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

12. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


VII. Warunki realizacji zadania publicznego.

 1. W terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania informacji o opublikowaniu wyników oferent  zobowiązany jest do przesłania w formie elektronicznej na adres: infotur@leszno.pl lub papierowej na adres Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, oświadczenia o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, w tym:

1)  zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania – jeżeli dotyczy,    
     stanowiących załączniki do umowy (załącznik nr 6 do ogłoszenia),

                               2) potwierdzenia aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do  
                                   przygotowania umowy.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia. Nieprzesłanie oświadczenia oraz dokumentów,
o których mowa w ust.1, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.


 1. Realizacja zadania może rozpocząć się najwcześniej dnia 30.05.2017 r.
 2. Organizacja otrzymująca środki finansowe w formie dotacji zobowiązana jest do stosowania polityki
       informacji i promocji zgodnie z „Wytycznymi dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna oraz     
       organizatorów wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna w zakresie
       informacji i promocji”, do pobrania na stronie www.leszno.pl oraz www.bip.leszno.pl.
 3. Wszelkie materiały promocyjne (np. ogłoszenia, materiały konferencyjne i in. związane z zadaniem,
       broszury, ulotki, materiały prasowe, filmy, spoty, strony internetowe) tworzone przez beneficjentów i
       skierowane do opinii publicznej muszą zawierać:
       - herb i logo Miasta Leszna,
       - wyraźną informację o dofinansowaniu projektu przez Miasto Leszno.

5. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową na realizację zadania publicznego. Formularz sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia.

Do sprawozdania organizacja zobowiązana jest dołączyć m.in. kserokopie faktur i innych dokumentów potwierdzających nakłady poniesione w projekcie zarówno ze środków pochodzących z dotacji oraz z wkładu własnego finansowego i osobowego (np. karta czasu pracy wolontariusza – wzór stanowi załącznik nr 8 do ogłoszenia, umowa wolontariacka - wzór stanowi załącznik nr 9 do ogłoszenia), kserokopie artykułów prasowych, wydruki ze stron internetowych potwierdzające informowanie o realizacji projektu.


VIII. Postanowienia końcowe
1. Dotacje nie mogą być udzielane na :

1)      zakup budynków, zakup gruntów;

2)      działalność gospodarczą;

3)      organizacjom, które nie wywiązały się z realizacji lub nie rozliczyły zawartych z Miastem Leszno umów
w poprzednich latach;

4)      na dotowanie przedsięwzięć, które są już dofinansowane z budżetu miasta.

      2.  Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo do:

             1) nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny, bez prawa do odwołania;

    2) przyznania dotacji niższej niż zgłoszona w ofercie z uwagi na nieuzasadnione wydatki uwzględnione
w ofercie lub ograniczoną wielkość środków finansowych w budżecie Miasta Leszna przeznaczonym na dotacje;

    3) rozdysponowania kwoty niższej niż wartość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2018;

    4) do kontroli i oceny realizacji zadania.

3. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Centrum Informacji Turystycznej tel. 65 529 82 34,
ul. Słowiańska 24, mweber@leszno.pl.


Załączniki do ogłoszenia:

1)      Wzór oferty

2)      Oświadczenie podmiotu

3)      Karta oceny formalnej

4)      Karta oceny merytorycznej

5)      Oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu dotacji

6)      Wzór kosztorysu zaktualizowanego i harmonogramu zaktualizowanego

7)      Wzór sprawozdania z realizacji

8)      Wzór karty czasu pracy

9)      Wzór porozumienia o wolontariacie

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij