W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Stanowisko ds. archiwum w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Gospodarczym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko ds. archiwum w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Gospodarczym
Miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Obsługi (parter) lub Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
Status aktualne

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko ds. archiwum
w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Gospodarczym

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie średnie oraz ukończone specjalistyczne szkolenie z zakresu archiwizacji,
6) doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach, w tym w jednostkach administracji publicznej, 
7) znajomość ustaw o: narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
1) wykształcenie: technik archiwista i/lub absolwent studiów wyższych ze specjalnością lub kierunkiem archiwistyka,
2) umiejętność: logicznego myślenia, pracy w zespole, słuchania, korzystania z przepisów, komunikatywność, skrupulatność, samodzielność, gotowość do udzielania merytorycznego wsparcia, dobra organizacja czasu pracy, techniczna obsługa komputera,
3) znajomość obsługi: pakietu komputerowego MS Office w środowisku Windows oraz urządzeń biurowych.

3. Zadania wykonywane na stanowisku – organizacja i prowadzenie archiwum zakładowego, w tym w szczególności: współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego tworzenia teczek spraw i ich przygotowania do przekazania do archiwum zakładowego, przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie właściwie opracowanej dokumentacji spraw zakończonych na podstawie poprawnie sporządzonych spisów zdawczo-odbiorczych z poszczególnych komórek organizacyjnych, udostępnianie i wypożyczanie akt zgromadzonych w archiwum zakładowym do celów służbowych i innych, inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kat. B), której okres przechowywania już upłynął. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.
                                                                                                                  
4. Aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne) - własnoręcznie podpisane przez kandydata:
1) list motywacyjny,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
3) oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną wynikającą z RODO – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
4) oświadczenia: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
5) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie – kserokopie świadectw/dyplomów,
6) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe wymienione w pkt 1 ppkt 6 – kserokopie świadectw pracy lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku trwającego zatrudnienia, lub inne dokumenty.

Do dokumentów aplikacyjnych proszę nie dołączać CV oraz opisu stanowiska pracy. 

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, 
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze, 
c) wymiar czasu pracy: 1 etat,
d) data rozpoczęcia pracy: listopad 2022 r.
e) wynagrodzenie zasadnicze 3500 zł brutto,
f) dodatek za wysługę lat (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze obsługi Urzędu Miasta Leszna, lub w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, lub za pośrednictwem  poczty  na  adres  Urzędu do 03 października 2022 roku do godziny 15.00  (termin dotyczy także ofert przesłanych pocztą) z dopiskiem:  dot. naboru – stanowisko ds. archiwum w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Gospodarczym. W przypadku pytań dotyczących wymaganych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (65) 529 81 34.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu: iod@leszno.pl.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w holu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.

Dokumenty aplikacyjne kandydata zawierające dane osobowe, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji i zatrudniony, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a po tym czasie zostaną zniszczone komisyjnie w oparciu o protokół zniszczenia (w tym okresie zainteresowany kandydat może osobiście odebrać dokumenty aplikacyjne – odbiór dokumentów uniemożliwia ich ponowne wykorzystanie).
Dokumenty dotyczące przebiegu procesu naboru będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego (okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).

 

 

Załączniki

Oświadczenie pdf, 193 kB

Powiadom znajomego