W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Sekretarz w Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Sekretarz w Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie
Miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie 64-100 Leszno, Henrykowska 1
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie 64-100 Leszno, Henrykowska 1- sekretariat
Status w trakcie rozstrzygania

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM . ADAMA MICKIEWICZA W LESZNIE

OGŁASZA  NABÓR NA STANOWISKO:

sekretarza

Wymiar etatu – 1 etat

miejsce pracy – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie, 64-100 Leszno, Henrykowska 1

I. Wymagania niezbędne od kandydatów: 

1)  obywatelstwo polskie,
2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
3)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)  nieposzlakowana opinia,
5)  wykształcenie wyższe lub średnie o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonanie zadań na stanowisku,
6)  staż pracy - 4 lata  
7)  znajomość przepisów: ustawy o systemie oświaty, ustawy – Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, Kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz akty wykonawcze do w/w ustaw, Kodeksu pracy, 
8)  bardzo dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, urządzeń biurowych,
9)  brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska.


II. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

1)  komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
2)  rzetelność sumienność i odpowiedzialność,
3)  umiejętność sprawnej organizacji pracy.

 

III. Zakres wykonywanych zadań: pracownik będzie odpowiedzialny m. in. za prowadzenie sekretariatu szkolnego, szkolnej składnicy akt, ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania, tj. legitymacji, księgi uczniów, arkuszy ocen, bieżące załatwianie spraw    uczniowskich oraz sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw uczniowskich (SIO, GUS), sporządzanie sprawozdań dla organu nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego, sporządzanie wydawanie duplikatów i odpisów świadectw szkolnych, prowadzenie księgi obiektu, sporządzanie deklaracji dostępności, prowadzenie spraw kadrowych.

      

IV. Informacja o warunkach pracy:

1)  Zatrudnienie :  2 listopada 2022 r.  na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
2)  Wymiar etatu – pełen etat

 

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1)   list motywacyjny,
2)   życiorys zawodowy – Curriculum Vitae,
3)   wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie – do pobrania,
4)  dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,
5)  oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – do pobrania,
6) oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych – do pobrania
7) dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem), 
Świadectwa pracy (kserokopie) - (potwierdzone przez kandydata za zgodność z  oryginałem),
8)  oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na   stanowisku specjalisty – do pobrania.


VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1)  Dokumenty należy składać w terminie:  do dnia 20 września 2022 r. do godz. 15:00.

2)  Sposób  składania dokumentów:
Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz z dopiskiem: Nabór na stanowisko sekretarza w Szkole Podstawowej nr 4  w Lesznie.

3)  Miejsce  składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie, 64-100 Leszno, Henrykowska 1 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. O zachowaniu terminu, decyduje data wpływu przesyłki.


 VII. Inne informacje

1)  Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
2)  Zgodnie z Ustawą z  dnia  7   października   1999   o   języku   polskim (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 672) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
3)  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
4)  Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
5)  Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.
6)  Dokumenty aplikacyjne osób które nie spełnią wymagań formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.
7)  Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Leszna.
8)  Dokumenty   aplikacyjne osób które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
9)  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  65 5270011
10) Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.
                                                                

Załączniki

Powiadom znajomego