W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
stanowisko Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno
termin składania ofert
miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Obsługi (parter), ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Treść

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi


1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie co najmniej średnie,
6) co najmniej roczny staż pracy lub doświadczenie zawodowe na stanowiskach administracyjno-biurowych, 
7) udokumentowane doświadczenie w organizacji spotkań, szkoleń, konferencji itp.,
8) znajomość ustaw: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o fundacjach, o stowarzyszeniach, o pomocy społecznej, o Krajowym Rejestrze Sądowym, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo prasowe, Prawo zamówień publicznych,
9) dobra znajomość obsługi komputera - pakiet MS Office.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
1) wykształcenie wyższe administracyjne lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, lub z zakresu public relations,
2) potwierdzone referencjami doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
3) doświadczenie w pisaniu i redagowaniu tekstów,
4) sprawna organizacja przedsięwzięć, łatwość formułowania myśli, systematyczność, dokładność, komunikatywność i otwartość, duża samodzielność, kreatywność i wysokie umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole.

3. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny m.in. za: współtworzenie, nadzór i realizację programu współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi, wyszukiwanie informacji o zewnętrznych źródłach finansowania, wsparcie organizacji pozarządowych w przygotowaniu przez nie wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, szeroko pojęta współpraca z organizacjami pozarządowymi. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.
                                                                                                                 
4. Wymagane dokumenty:
1) własnoręcznie podpisane przez kandydata następujące dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
c) oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną wynikającą z RODO – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
d) oświadczenia: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
e) dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie – kserokopie (kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
f) dokumenty potwierdzające staż pracy lub  doświadczenie zawodowe wymienione w pkt. 1 ppkt. 6 – kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów (kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku trwającego zatrudnienia,
g) dokumenty potwierdzające doświadczenie wymienione w pkt. 1 ppkt. 7 – referencje lub kserokopie umów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Do dokumentów aplikacyjnych proszę nie dołączać CV oraz opisu stanowiska pracy.

5. Warunki pracy na stanowisku:
1) miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno,
2) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze, 
3) wymiar czasu pracy: 1 etat,
4) data rozpoczęcia pracy: wrzesień/ październik 2021 r.

Wymagane dokumenty należy składać w biurze obsługi Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno do 06 września 2021 roku do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą) z dopiskiem: dot. naboru  – stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
W przypadku pytań dotyczących wymaganych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (65) 529 81 36.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można kontaktować się za pomocą adresu: iod@leszno.pl.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w holu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji oraz kandydatów, którzy nie spełnili wymagań niezbędnych i nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji przechowuje się w komórce merytorycznej, tj. Biurze Kadr i Płac do momentu przekazania ich do archiwum zakładowego, w którym ww. dokumenty przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną.  

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane