W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownik Referatu Wydatków w Wydziale Finansowo-Księgowym, Z-ca Głównego Księgowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
stanowisko Kierownik Referatu Wydatków w Wydziale Finansowo-Księgowym, Z-ca Głównego Księgowego
miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
termin składania ofert
miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Obsługi (parter), ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Treść

                                                                       URZĄD MIASTA LESZNA

                                                              ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

                                            ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

                       Kierownik Referatu Wydatków w Wydziale Finansowo-Księgowym, Z-ca Głównego Księgowego

 
 

1.    Wymagania niezbędne od kandydatów:
1)    obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie 
w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4)    nieposzlakowana opinia,
5)    znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
6)    spełnianie jednego z poniższych warunków:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 
6-letniej praktyki w księgowości,
c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
7)    posiadanie 4-letniego stażu pracy,
8)    dobra znajomość obsługi komputera - pakiet MS Office, programów finansowo-księgowych.


2.    Wymagania dodatkowe od kandydatów:
1)    posiadanie doświadczenia na stanowiskach kierowniczych,
2)    praktyczna znajomość księgowości budżetowej, planowania i sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
3)    znajomość w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia rachunkowości budżetowej, dekretacji dokumentów, sporządzania sprawozdawczości budżetowej, rozliczania inwestycji 
w jednostkach budżetowych,
4)    znajomość ustaw: o finansach publicznych, rachunkowości oraz rozporządzeń szczególnych dotyczących zasad rachunkowości i planów dla jednostek sektora finansów publicznych, 
o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym,
5)    znajomość rozporządzeń: w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie klasyfikacji budżetowej.

3.    Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny m.in. za: prowadzenie rachunkowości Urzędu Miasta Leszna, prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprawdzanie wydatków budżetowych pod względem zgodności z planem finansowym, bieżące uzgadnianie prawidłowości zapisów, obrotów i sald w księgach rachunkowych, sporządzanie wymaganych sprawozdań, monitorowanie rozliczenia inwestycji realizowanych przez Urząd Miasta, bieżąca kontrola kas, kierowanie, nadzorowanie i zarządzanie referatem. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.                                                                                                                       
4.    Wymagane dokumenty:
1)    własnoręcznie podpisane przez kandydata następujące dokumenty:
a)    list motywacyjny,
b)    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania 
ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
c)    oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną wynikającą z RODO – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, 
w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
d)    oświadczenia: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o braku zakazu pełnienia funkcji z dysponowaniem środkami publicznymi – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl 
(dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
e)    dokumenty poświadczające: posiadane wykształcenie – kserokopie (kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata), posiadanie praktyki w księgowości,
f)     dokumenty potwierdzające staż pracy wymieniony w pkt 1 ppkt 7 – kserokopie świadectw pracy (kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku trwającego zatrudnienia. 

Kserokopie ww. dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
Do dokumentów aplikacyjnych proszę nie dołączać CV. 

5.    Warunki pracy na stanowisku:
1)    miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno,
2)    rodzaj wykonywanej pracy: kierownicze stanowisko urzędnicze, 
3)    wymiar czasu pracy: 1 etat,
4)    data rozpoczęcia pracy: kwiecień/maj 2021 r.

Wymagane dokumenty należy składać do 16 kwietnia 2021 r. w biurze obsługi Urzędu Miasta Leszna (ul. Kazimierza Karasia 15 – parter) lub pocztą  (decyduje data stempla pocztowego)  na adres: 

Urząd Miasta Leszna, 
Biuro Kadr i Płac, 
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
z  dopiskiem:  dot. naboru – Kierownik Referatu Wydatków, Z-ca Głównego Księgowego. W przypadku pytań dotyczących wymaganych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (65) 529 81 24.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można kontaktować się za pomocą adresu: iod@leszno.pl.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w holu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji oraz kandydatów, którzy nie spełnili wymagań niezbędnych i nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji przechowuje się w komórce merytorycznej, tj. Biurze Kadr i Płac do momentu przekazania ich do archiwum zakładowego, w którym ww. dokumenty przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane