W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Samodzielny referent

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
stanowisko Samodzielny referent
miejsce pracy Przedszkole Miejskie nr 10 w Lesznie Zielony Świat, ul. Prusa 22c
termin składania ofert
miejsce składania ofert Przedszkole Miejskie nr 10 w Lesznie Zielony Świat, ul. Prusa 22c

Treść

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 w Lesznie Zielony Świat ul. Prusa 22c, 64 – 100 Leszno

ogłasza nabór na stanowisko pracy - samodzielny referent


1.      Wymagania niezbędne od kandydatów:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      nieposzlakowana opinia,

e)      wykształcenie średnie – 5 lat/ wyższe 4 lata kierunkowe: technolog żywienia, dietetyk, ekonomista,

f)       udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu – minimum czteroletnie doświadczenie zawodowe,

g)      znajomość przepisów: HACCP, o Systemie Informacji Oświatowej, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych oraz zagadnień z zakresu zbiorowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym,

h)      bardzo dobra znajomość obsługi komputera – MS Office oraz urządzeń biurowych.

2.      Wymagania dodatkowe od kandydatów:

a)      wykształcenie wyższe kierunkowe: technolog żywienia, dietetyk, ekonomista,

b)      udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu minimum czteroletnie doświadczenie zawodowe,

c)      komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,

d)      umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność i odpowiedzialność,

e)      umiejętność sprawnej organizacji pracy.

3.      Zakres głównych zadań wykonywanych na tym stanowisku:

1)      prowadzenie gospodarki magazynowej

2)      planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami HACCP

3)      ewidencja środków trwałych

4)      dokonywanie zakupów artykułów żywnościowych, biurowych, środków czystości i innych, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

5)      prowadzenie rejestru faktur, dokumentów wpływających do przedszkola

6)      prowadzenie rejestru faktur w programie zaangażowanie

7)      naliczanie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu zgodnie z przepisami

8)      prowadzenie kancelarii 

 

4.      Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny;

2)      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

3)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl ( w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

4)      kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem,

5)      oświadczenia kandydata - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl:

- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6)      inne dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.

Warunki pracy na stanowisku:

1)      miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 10 w Lesznie Zielony Świat, ul. Prusa 22c

2)      rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze – samodzielny referent

3)      wymiar czasu pracy: pełen etat, tj. 40 godzin tygodniowo

4)      termin rozpoczęcia pracy: 26.04.2021 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w przedszkolu w gabinecie dyrektora lub przesłać pocztą w terminie do dnia 29.03.2021 r. do godz.15.00 na adres: ul. Prusa 22c, 64-100 Leszno. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia oferty w formie przesyłki listowej, liczy się data wpływu do jednostki.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.leszno.pl oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie Przedszkola. Dokumenty aplikacyjne niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Przedszkolu Miejskim nr 10 Zielony Świat, ul. Prusa 22c, 64-100 Leszno oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej . Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 526 81 26.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)  Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego  informuje:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 10 Zielony Świat, ul. Prusa 22c, 64-100 Leszno 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt@odoonline lub pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w przedszkolu.
Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie może skutkować odmową  rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane