Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY. Dyrektor Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY. Dyrektor Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie

miejsce pracy Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie, ul. Jana Dekana 10, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Treść

PREZYDENT MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -
dyrektora miejskiej jednostki organizacyjnej:
 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie
                                                                               z siedzibą: ul. Jana Dekana 10, 64-100 Leszno

1.     Wymagania niezbędne od kandydatów:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)    nieposzlakowana opinia,
5)    wykształcenie wyższe magisterskie,
6)   co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy w instytucjach, których zakres działania obejmuje zarządzanie nieruchomościami,
7)   co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym,
8)  znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o gospodarce komunalnej, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych,  kodeks postępowania administracyjnego, prawo ochrony środowiska, o drogach publicznych, o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o  ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu cywilnego, o gospodarce nieruchomościami, o pracownikach samorządowych.
 
2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
1)    znajomość uwarunkowań prawno-budżetowych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,
2)    uprawnienia w zakresie zarządzania nieruchomościami.

3. Główne zadania wykonywane na stanowisku: kierowanie działalnością i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, organizowanie jego pracy na podstawie i w granicach prawa, ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym jednostki.
 
4.     Wymagane dokumenty:
1)    własnoręcznie podpisane przez kandydata następujące dokumenty:
a)    list motywacyjny,
b)    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
c)      oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną wynikającą z RODO – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
d)    oświadczenia: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o braku zakazu pełnienia funkcji z dysponowaniem środkami publicznymi – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
e)   dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie – kserokopie (kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
f)  dokumenty potwierdzające staż pracy wymieniony w pkt 1 ppkt 6 i 7 – kserokopie świadectw pracy (kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku trwającego zatrudnienia,
g)    dokumenty poświadczające uprawnienia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 – kserokopie (kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata).
 
Kserokopie ww. dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
Do dokumentów aplikacyjnych proszę nie dołączać CV.
 
5. Warunki pracy na stanowisku:
1)    miejsce pracy: Miejski Zakład Budynków Komunalnych, ul. Jana Dekana 10, 64-100 Leszno,
2)    rodzaj wykonywanej pracy: kierownicze stanowisko urzędnicze,
3)    wymiar czasu pracy: pełen etat,
4)    data rozpoczęcia pracy: lipiec/ sierpień 2020 r.
 
Wymagane dokumenty należy składać do 15 czerwca 2020 r. w biurze obsługi Urzędu Miasta Leszna
(ul. Kazimierza Karasia 15 – parter) lub pocztą  (decyduje data stempla pocztowego)  na adres:
 
Urząd Miasta Leszna
Biuro Kadr i Płac
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
 
z  dopiskiem:  dot. naboru na stanowisko Dyrektora MZBK w Lesznie. W przypadku pytań dotyczących wymaganych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (65) 529 82 19.
 
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można kontaktować się za pomocą adresu: iod@leszno.pl.
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.
 
Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych w Lesznie był wyższy niż 6 %.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w holu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.
 
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji oraz kandydatów, którzy nie spełnili wymagań niezbędnych i nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji przechowuje się w komórce merytorycznej, tj. Biurze Kadr i Płac do momentu przekazania ich do archiwum zakładowego, w którym ww. dokumenty przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 
 
 Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij