W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

XML

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 23, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert pocztą na adres: Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Treść

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
 
ds. ewidencji gruntów i budynków
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

 

1.  Wymagania niezbędne od kandydatów:

1)    obywatelstwo polskie,

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)    nieposzlakowana opinia,

5)    wykształcenie wyższe: geodezja, lub gospodarka przestrzenna, lub gospodarka nieruchomościami,

6)    znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne, o infrastrukturze informacji przestrzennej    oraz rozporządzeń wykonawczych do Prawa geodezyjnego i kartograficznego,

7)    dobra znajomość obsługi komputera - pakiet MS Office oraz programu GEO-INFO.

 
2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

1)    doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania prac związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków lub pomiarów i opracowań geodezyjnych,

2)    uprawnienia geodezyjne w zakresie 2.

 
3. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny za: obsługę interesantów,       w tym m.in. za przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych z operatu ewidencyjnego, wydawanie zaświadczeń z operatu ewidencyjnego, wykonywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego itp. Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                                      
4. Wymagane dokumenty:

1)    własnoręcznie podpisane przez kandydata następujące dokumenty:

a)    list motywacyjny,

b)    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania
ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

c)    oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną wynikającą z RODO – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca,
w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

d)    oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

2)    dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie – kserokopie (kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata).

 Do dokumentów aplikacyjnych proszę nie dołączać CV oraz opisu stanowiska pracy.

 5. Warunki pracy na stanowisku:

1)    miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 23, 64-100 Leszno,

2)    rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,

3)    wymiar czasu pracy: 1 etat,

4)    data rozpoczęcia pracy: kwiecień / maj 2020 r.


Wymagane dokumenty należy składać do 30 marca 2020 r. pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) na adres:


Urząd Miasta Leszna,

Biuro Kadr i Płac,

ul. Kazimierza Karasia 15

64-100 Leszno

z  dopiskiem:  dot. naboru  – stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków W przypadku pytań dotyczących wymaganych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (65) 529 82 19 lub 529 81 36.


Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Wiolettę Kaczmarek,
z którą można kontaktować się za pomocą adresu: iod@leszno.pl.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.


Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w holu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.


Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone
do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji oraz kandydatów, którzy nie spełnili wymagań niezbędnych i nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji przechowuje się w komórce merytorycznej, tj. Biurze Kadr i Płac do momentu przekazania ich do archiwum zakładowego, w którym ww. dokumenty przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane