Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. rewitalizacji miasta w Wydziale Promocji i Rozwoju

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Anna Stasiak, Wschowa

uzasadnienie wyboru Treść uzasadnienia w załączniku.

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. rewitalizacji miasta w Wydziale Promocji i Rozwoju

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno,

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Treść

Praca - stanowisko ds. rewitalizacji miasta w Wydziale Promocji i Rozwoju. Ważne do dnia 11.01.2016 r. do godz. 15.00.

Numer dokumentu: 30/2015
Rok: 2015


URZĄD MIASTA LESZNA 
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno 
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: 

ds. rewitalizacji miasta 
w Wydziale Promocji i Rozwoju 

1.Wymagania niezbędne od kandydatów: 
a)obywatelstwo polskie, 
b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
c)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
d)nieposzlakowana opinia, 
e)wykształcenie wyższe magisterskie, 
f)co najmniej 3- letni staż pracy, 
g)znajomość ustaw: o rewitalizacji, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, 
h)bardzo dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office. 

2.Wymagania dodatkowe od kandydatów: 
a)wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub socjologiczne, 
b)znajomość sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta, 
c)kreatywność i inicjatywa oraz umiejętność współpracy z lokalną społecznością, 
d) doświadczenie we współpracy międzysektorowej, z organizacjami/ instytucjami, 
e)umiejętność sporządzania analiz, opracowań i raportów, 
f)komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, 
g)doświadczenie w moderowaniu spotkań/działań z lokalną społecznością 
h)znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, 
i)doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej, 
j)znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o dostępie 
do informacji publicznej, o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny m.in. za koordynację procesu tworzenia 
i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej. 

4.Wymagane dokumenty: 
a)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia), 
b)list motywacyjny, 
c)życiorys /CV/, 
d)kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, 
e)jeżeli kandydat posiada doświadczenie wymienione w pkt 2d), 2g) i/lub 2i) – kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, 
f)oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl), 
g)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach. 

5.Warunki pracy na stanowisku: 
a)miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno, 
b)rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze, 
c)wymiar czasu pracy: pełen etat, 
d)data rozpoczęcia pracy: luty 2016 r. 

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: dot. naboru – stanowisko ds. rewitalizacji miasta w terminie do dnia 
11 stycznia 2016 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą). 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji. 

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15. 

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. 
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji oraz kandydatów, którzy nie spełnili wymagań niezbędnych i nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji przechowuje się w komórce merytorycznej, tj. Biurze Kadr i Płac do momentu przekazania ich do archiwum zakładowego, 
w którym ww. dokumenty przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij