Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Samodzielny referent w SP 4 w Lesznie - NABÓR ZAKOŃCZONY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Beata Bielecka, Miejscowość

uzasadnienie wyboru Wyboru kandydata dokonano w wyniku analizy dokumentów, kwalifikacji i doświadczenia związanego z opisem stanowiska pracy oraz rozmów z kandydatami.

Szczegóły

stanowisko Samodzielny referent w SP 4 w Lesznie - NABÓR ZAKOŃCZONY

miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie, ul. Henrykowska 1

Treść

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

samodzielny referent

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy): Szkoła Podstawowa nr 4  im. Adama Mickiewicza,

64-100 Leszno, ul. Henrykowska 1

Wymiar etatu: 1 etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin rozpoczęcia pracy: 1 kwietnia 2020


1. Wymagania niezbędne od kandydatów:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- wykształcenie wyższe z minimum 2 letnim stażem pracy lub średnie z minimum 3-letnim stażem pracy na podobnym stanowisku.


2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

- znajomość obsługi komputera (biegła),

- znajomość przepisów płacowych i kadrowych w jednostkach oświatowych,

- znajomość przepisów z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- znajomość przepisów dotyczących księgowości jednostek budżetowych,

- zdyscyplinowanie, sumienność i systematyczność,

- znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem urzędów administracji państwowej i samorządowej,

- umiejętność korzystania z przepisów prawa,

- umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole.


3. Zadania wykonywane na stanowisku

a) realizacja planu finansowego:

- wprowadzanie do systemu list płac ,

- sporządzanie projektu oraz planu finansowego,

- sporządzanie przeniesień wydatków w planie finansowym,

- sporządzanie i podpisywanie umów (wraz z dyrektorem szkoły) dotyczących pozyskiwania dochodów,

- opisywanie i opieczętowanie faktur z określeniem wydatków strukturalnych,

b) sporządzanie deklaracji PFRON oraz dyspozycji przelewu,

c) zamówienia publiczne:

- decyzje dotyczące stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,

- przesyłanie i sporządzanie sprawozdań dotyczących zamówień publicznych,

d) zamawianie podręczników, rozliczanie dotacji podręcznikowej,

e)  ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wyposażenia.

f)    prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Spraw Socjalnych.

g) przekazywanie danych związanych ze sprawozdawczością do GUS oraz sprawozdania sporządzane na potrzeby organu prowadzącego.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:

- list motywacyjny i CV z podanym adresem e-mailowym,

- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

- dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego,

- świadectwa pracy (kserokopie),

- oświadczenie że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,

- oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku – samodzielny referent,

- oświadczenie ( w załączeniu) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
 i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), którego przepisy mają zastosowanie od dnia    25 maja 2018 r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. z 2017; poz. 60, 930).

5. Warunki pracy i płacy:

- zatrudnienie w wymiarze 1 etatu,

- wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. (Dz. U. nr 50 poz. 398) oraz Regulaminem Wynagradzania pracowników w Szkole Podstawowej nr 4 im Adama Mickiewicza w Lesznie z dnia 12 czerwca 2015r.

6. Inne informacje:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie, ul. Henrykowska 1 w terminie do dnia 13 marca 2020r. do godziny 10.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – samodzielny referent”.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 65 5270011.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/, na stronie internetowej BIP Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie /www.sp4leszno.naszbip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie, ul. Henrykowska 1.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza  w Lesznie był niższy niż 6%.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie, ul. Henrykowska 1 . Dane kontaktowe: sekretariat@sp4leszno.pl, tel. 655270011.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij