W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY-Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie

XML

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY-Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie

miejsce pracy Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Treść

PREZYDENT MIASTA LESZNA

ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie
z siedzibą: ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno

 
1. Wymagania niezbędne od kandydatów:

1)    obywatelstwo polskie,

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)    nieposzlakowana opinia,

5)    wykształcenie wyższe,

6)    co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy,

7)    pisemna koncepcja funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie,

8)    znajomość ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o samorządzie powiatowym,
o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego,
o finansach publicznych.

 2, Wymagania dodatkowe od kandydatów:

1)    wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: administracja lub prawo lub ekonomia,

2)    staż pracy na stanowiskach kierowniczych.

 3. Zadania wykonywane na stanowisku:

- organizowanie działań PUP i nadzór nad realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2019 r. poz. 1482 ze zm.),

- współpraca z administracją rządową i samorządową, Powiatową Radą Rynku Pracy, placówkami oświatowymi, instytucjami szkolącymi, ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania na rzecz rynku pracy,

- inicjowanie i nadzór nad realizacją zadań z zakresu partnerstwa lokalnego i dialogu społecznego,

- nadzór nad realizacją zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw,

- koordynacja zadań z zakresu analiz rynku pracy i badań statystycznych prowadzonych przez PUP,

- nadzór nad prawidłowym przebiegiem procedury odwoławczej od decyzji i postanowień,

- reprezentowanie PUP na zewnątrz,

- wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników PUP,

- planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszy Społecznego oraz innymi przeznaczonymi na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy, na podstawie stosownych upoważnień,

- planowanie i dysponowanie środkami budżetu, na podstawie stosownych upoważnień,

- akceptowanie inicjowanych projektów, programów i przedsięwzięć PUP związanych z aktywizacją lokalnego rynku pracy,

- koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań PUP w zakresie wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Leszna,

- inne zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.


4. Wymagane dokumenty:

1)    własnoręcznie podpisane przez kandydata następujące dokumenty:

a)    list motywacyjny,

b)    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

c)     oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną wynikającą
z RODO – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

d)    oświadczenia: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o braku zakazu pełnienia funkcji
z dysponowaniem środkami publicznymi – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

2)    dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie – kserokopie,

3)    dokumenty potwierdzające staż pracy wymieniony w pkt 1 ppkt 6 – kserokopie świadectw pracy, oryginał lub kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu.


Kserokopie ww. dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Do dokumentów aplikacyjnych proszę nie dołączać CV.

 

 5. Warunki pracy na stanowisku:

1)    miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno,

2)    rodzaj wykonywanej pracy: kierownicze stanowisko urzędnicze,

3)    wymiar czasu pracy: pełen etat,

4)    data rozpoczęcia pracy: kwiecień 2020 r.


Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub  pocztą tradycyjną na  adres  Urzędu  z  dopiskiem:  dot. konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Lesznie
w terminie do 16 marca 2020 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).
W przypadku pytań dotyczących wymaganych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
(65) 529 81 24.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można kontaktować się za pomocą adresu: iod@leszno.pl.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą
do dalszego etapu rekrutacji.


Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie był wyższy niż 6 %.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w holu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.


Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.


Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji oraz kandydatów, którzy nie spełnili wymagań niezbędnych i nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji przechowuje się w komórce merytorycznej, tj. Biurze Kadr i Płac do momentu przekazania ich do archiwum zakładowego, w którym ww. dokumenty przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane