Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Nabór Samodzielny referent

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Imię i nazwisko Paulina Szyszka, Miejscowość Mórkowice

uzasadnienie wyboru W wyniku przeprowadzonego postępowania, biorąc pod uwagę ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rezultat rozmowy kwalifikacyjnej wyłoniono do zatrudnienia Panią Paulinę Szyszkę. Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Uzyskała najwyższą liczbę punktów. Pani Paulina Szyszka posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu na w/w stanowisko. Wyłoniona w wyniku konkursu osoba, w ocenie komisji rekrutacyjnej, na przygotowany zestaw pytań udzieliła wyczerpujących odpowiedzi. Ponadto zna specyfikę pracy na w/w stanowisku. Pani Szyszka dysponowała odpowiednimi umiejętnościami z zakresu obsługi komputera i potrzebnych programów oraz posiadała stosowne doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej. Komisja rekrutacyjna pozytywnie oceniła umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości oraz sposób myślenia kandydatki. W opinii komisji, kandydatka wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje rzetelnym wykonywaniem obowiązków na przedmiotowym stanowisku.

Szczegóły

stanowisko Nabór zakończony - Samodzielny referent

miejsce pracy Przedszkole Miejskie nr 21 w Lesznie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Armii Krajowej 11 , 64 – 100 Leszno, pok. nr 9

Treść

Przedszkole Miejskie nr 21w Lesznie

ul. Armii Krajowej11, 64 – 100 Leszno

ogłasza nabór na stanowisko pracy samodzielny referent


1.Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie średnie- 5 lat / wyższe – 4 lata kierunkowe: technolog żywienia, dietetyk, ekonomista
f) udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu –minimum czteroletnie doświadczenie zawodowe,

g) znajomość przepisów: HCCP, o Systemie Informacji Oświatowej, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych.
h) bardzo dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, urządzeń biurowych,

2.Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) wykształcenie wyższe kierunkowe: technolog żywienia, dietetyk, ekonomista,
b) udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu minimum czteroletnie doświadczenie zawodowe
c)komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
d) umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność i odpowiedzialność,
e) umiejętność sprawnej organizacji pracy,

3.Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny m. in. za uczestniczenie w układaniu jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi, przestrzeganie zasad HCCP w przedszkolu, zaopatrzenie kuchni w artykuły spożywcze i prowadzenie magazynu, naliczanie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu zgodnie z przepisami, prowadzenie kancelarii
Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się Przedszkolu.

4.Wymagane dokumenty:
a)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b)list motywacyjny,
c)życiorys /CV/,
d)kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem,
d) oświadczenia kandydata (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl):
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
e)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.

5.Warunki pracy na stanowisku:
a)miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 21 w Lesznie
b)rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c)wymiar czasu pracy: pełen etat,
d)termin rozpoczęcia pracy: 02.01.2020r. r.

Dokumenty należy składać w Przedszkolu Miejskim nr 21 ul. Armii Krajowej 11 , 64 – 100 Leszno, pok. nr 9 lub pocztą na adres Przedszkola z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko samodzielny referent w terminie do dnia 20.12.2019r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia oferty w formie przesyłki listowej, liczy się data wpływy do jednostki.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola – tablica w holu głównym. Dokumenty aplikacyjne niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)  Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego  informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr. 15 w Lesznie, ul. Rumuńska 13, 64-100 Leszno
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ochronadanychosobowych24@gmail.com lub pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w przedszkolu.
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie może skutkować odmową  rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij