Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY - Specjalista

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Barbara Fiedler, Osieczna

uzasadnienie wyboru Kandydatka wykazała się największą wiedzą specjalistyczną niezbędną do wykonywania czynności na w/w stanowisku.

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Specjalista

miejsce pracy III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM . JULIUSZA SŁOWACKIEGO W LESZNIE

termin składania ofert

miejsce składania ofert SEKRETARIAT III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM . JULIUSZA SŁOWACKIEGO, PL. KOŚCIUSZKI 5 W LESZNIE

Treść

DYREKTOR

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM . JULIUSZA SŁOWACKIEGO W LESZNIE

OGŁASZA  NABÓR NA STANOWISKO:

specjalista

I . Wymiar etatu – 1 etat

miejsce pracy – III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie

64-100 Leszno, Plac Tadeusza Kościuszki 5


I. Wymagania niezbędne od kandydatów:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      wykształcenie wyższe lub średnie o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonanie zadań na stanowisku,

6)      Staż pracy:
    - 4 lata dla osób  z wykształceniem wyższym,
    - 5 lat dla osób z wykształceniem średnim,

7)      znajomość przepisów: ustawy o systemie oświaty, ustawy – Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, Kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz akty wykonawcze
do w/w ustaw,

8)      bardzo dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, VULCAN, PROGMAN, urządzeń biurowych,

9)      brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska.


  II. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

1)      komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,

2)      umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność sumienność i odpowiedzialność,

3)      umiejętność sprawnej organizacji pracy,

4)      znajomość języka angielskiego.


III. Zakres wykonywanych zadań: pracownik będzie odpowiedzialny m. in.za prowadzenie sekretariatu szkolnego, szkolnej składnicy akt, ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania, tj. księgi uczniów, arkuszy ocen, bieżące załatwianie spraw uczniowskich oraz sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw uczniowskich (SIO, GUS), sporządzanie sprawozdań dla Kuratorium Oświaty i organu prowadzącego, sporządzanie wydawanie duplikatów i odpisów świadectw szkolnych, prowadzenie księgi obiektu.


    IV. Informacja o warunkach pracy:

1)      Zatrudnienie :  maj 2019 r.  na czas określony z możliwością uzyskania umowy
na czas nieokreślony

2)      Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.05.2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 936 ze zm.) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych w III  Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Lesznie z dnia  25.09.2017 r.


V. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1)  list motywacyjny,

2)  życiorys zawodowy – Curriculum Vitae,

3)  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

4)  dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,

5)  oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)  oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7)  Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  do pobrania

8)   Dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem), 

  Świadectwa pracy (kserokopie) - (potwierdzone przez kandydata za zgodność  z  oryginałem),


Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na   stanowisku specjalisty.


 Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, nie   toczy się przeciw niemu postępowanie karne oraz że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych – do pobrania.


Podpisany obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - do pobrania.


VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

1)    Dokumenty należy składać w terminie:  do dnia 15 kwietnia 2019 r.  do godz. 11:00.

2)    Sposób  składania dokumentów:

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz z dopiskiem: Nabór na stanowisko specjalisty w III Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Lesznie.

3)    Miejsce  składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w sekretariacie III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie, 64-100 Leszno Plac Tadeusza Kościuszki 5 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. O zachowaniu terminu, decyduje data wpływu przesyłki.


 VII. Inne informacje

1)  Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

2)  Zgodnie z Ustawą z  dnia  7   października   1999   o   języku   polskim   (Dz.   U.     z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

3)  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

4)  Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

5)  Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.

6)  Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna.

7)  Dokumenty   aplikacyjne    pozostałych    osób    mogą    być    odebrane   osobiście    przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru.

8)   Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

9)  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  65 5299014

10)  Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Załączniki

Oświadczenia docx, 14 kB metryczka
Klauzula docx, 16 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij