W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY - Specjalista

XML

uzasadnienie unieważnienia

uzasadnienie unieważnienia Po przeprowadzonym naborze nie wybrano kandydata spełniającego wszystkie etapy rekrutacji.

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Specjalista

miejsce pracy Szkoła Podstwowa nr 7 im. Wojska Polskiego, Aleje Jana Pawła II 10, 64 - 100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert sekretaiat Szkoła Podstwowa nr 7 im. Wojska Polskiego, Aleje Jana Pawła II 10, 64 - 100 Leszno

Treść

KONKURS NA STANOWISKO PRACY:  SPECJALISTA

Miejsce pracy:

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego, Aleje Jana Pawła II 10, 64 – 100 Leszno

Termin składania ofert: 14.01.2019 r. (do godz. 15.00). O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły.

Miejsce składania ofert: sekretariat Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego, Aleje Jana Pawła II 10, 64 – 100 Leszno

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego ul. Aleje Jana Pawła II 10 ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego

specjalista

wymiar zatrudnienia - 1 etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin rozpoczęcia: 01 luty 2019 r.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 3. osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe lub średnie o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonanie  zadań na  stanowisku,
 6. staż pracy

  2 lata dla osób z wykształceniem wyższym

  3 lata dla osób z wykształceniem średnim,

 1. osoba kandydująca posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych.
 2. Znajomość przepisów: prawa Pracy, zagadnień kadrowych w jednostkach oświatowych (Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa prawo oświatowe, Ustawa emerytalno-rentowa, Ustawa o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw), prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Znajomość programów: MS Office (Word, Excel), VULCAN  - Kadry.
 4. Znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
 5. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność, sumienność.

PRZEWIDYWANY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 1. Prowadzenie spraw kadrowych – nauczycieli, administracji i obsługi w tym związanych z wynagrodzeniem pracowników.
 2. Sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
 3. Prowadzenie sprawozdawczości dot. spraw kadrowych.
 4.  Opracowywanie regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników.
 5. Sporządzanie deklaracji  PFRON drogą elektroniczną.
 6. Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Spraw Socjalnych.
 7. Przekazywanie danych związanych ze sprawozdawczością dotyczącą spraw kadrowych (SIO, GUS oraz sprawozdania sporządzane na potrzeby organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny) także dotyczącą PFRON.
 8. Przekazywanie danych do SIO - dotyczących spraw kadrowych, uczniowskich.
 9. Wykonywanie zadań dotyczących uczniów pierwszego etapu edukacyjnego: prowadzenie księgi dzieci i księgi rocznika, zapisywanie dzieci do klas pierwszych oraz dokumentacji uczniów klas
  1 – 3.
 10. Bieżąca obsługa sekretariatu

WYMAGANE DOKUMENTY

 • List motywacyjny
 • CV z podaniem adresu e-mail
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania
 • Dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem), 
 • Świadectwa pracy (kserokopie) - (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • Zaświadczenie lekarskie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku specjalisty
 • Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne oraz że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych – do pobrania
 • Podpisany obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - do pobrania

 

WARUNKI PRACY I PŁACY

 • Zatrudnienie  od 01.02.2019 r.  na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
 • Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.05.2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 936 ze zm.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników w Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie z dnia  15.06.2015 r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Koperta z dokumentami powinna być zaklejona oraz opisana: „Nabór na stanowisko urzędnicze - „specjalista” i złożona w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie Aleje Jana Pawła II 10  do dnia 14 stycznia 2019 r. (do godz. 15.00) osobiście lub  przesłana pocztą  (w przypadku złożenia oferty w formie przesyłki listowej decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły).

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne przejdą do dalszego etapu rekrutacji. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni drogą e -mailową. Weryfikacja nastąpi w formie pisemnego testu. Z osobami, które zakwalifikują się do ostatniego etapu będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Miasta Leszna oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego, Aleje Jana Pawła II 10, 64-100 Leszno

Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych kształtuje się na poziomie niższym niż 6%.

Załączniki

Oswiadczenie doc, 30 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane