Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. ochrony zabytków w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

uzasadnienie wyboru Treść uzasadnienia w załączeniu.

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. ochrony zabytków w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Aleje Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Treść

URZĄD MIASTA LESZNA

ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

 

ds. ochrony zabytków

w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków (3/4 etatu)

 

1.     Wymagania niezbędne od kandydatów:

1)    obywatelstwo polskie,

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)    nieposzlakowana opinia,

5)    wykształcenie wyższe w zakresie ochrony zabytków: archeologia, architektura, etnografia, historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury etc.,

6)    co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach związanych z ochroną zabytków,

7)    znajomość ustaw: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, kodeks podstępowania administracyjnego, prawo budowlane,

8)    znajomość obowiązującej doktryny konserwatorskiej oraz najnowszych polskich i europejskich trendów
w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków,

9)    praktyczna znajomość technik budowlanych stosowanych w konserwacji i restauracji zabytków,

10)  umiejętności negocjacyjne, wysoka kultura osobista, komunikatywność.

11)  znajomość pakietu komputerowego MS Office oraz innych systemów cyfrowej inwentaryzacji
i dokumentacji zabytków, znajomość obsługi programów typu CAD.2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

1)    wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie ochrony zabytków: archeologia, architektura, etnografia, historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury etc.,

2)    staż pracy w jednostkach administracji publicznej związanych z ochroną zabytków,

3)    praktyka przy wykonywaniu inwentaryzacji zabytków i inne doświadczenia zawodowe związane
z konserwacją i ochroną zabytków,

4)    uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcji lub architektury,

5)    uprawnienia konserwatorskie.

 

3. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny m.in. za prowadzenie zbioru kart adresowych obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków miasta Leszna, nadzór nad opracowywaniem, gromadzeniem i udostępnianiem dokumentacji obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie miasta Leszna. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.

 

4.     Wymagane dokumenty:

1)    podpisane przez kandydata następujące dokumenty:

a)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

b)    oświadczenia: dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

c)     list motywacyjny,

d)    życiorys (CV),

2)    dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie - kserokopie,

3)    dokumenty potwierdzające staż pracy wymieniony w pkt 1 ppkt 6: kserokopie świadectw pracy, oryginał lub kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu,

4)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.


Kserokopie ww. dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

5. Warunki pracy na stanowisku:

a)    miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno,

b)    rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,

c)     wymiar czasu pracy: ¾ etatu,

d)    data rozpoczęcia pracy: grudzień 2018 r.


Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub  pocztą tradycyjną na  adres  Urzędu  z  dopiskiem:  dot. naboru  –  stanowisko ds. ochrony zabytków w terminie do dnia 26 listopada 2018 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą). W przypadku pytań dotyczących wymaganych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (65) 529 81 24.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można kontaktować się za pomocą adresu: iod@leszno.pl.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w holu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji oraz kandydatów, którzy nie spełnili wymagań niezbędnych i nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji przechowuje się w komórce merytorycznej, tj. Biurze Kadr i Płac do momentu przekazania ich do archiwum zakładowego, w którym ww. dokumenty przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij