Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY_ Referent

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Justyna Kaczmarek, Leszno

uzasadnienie wyboru W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna stwierdziła, że wybrana kandydatka najbardziej spełnia wymogi formalne, z zakresu wiedzy związanej z potrzebą/specyfiką szkoły, jak również wymagania dla powyższego stanowiska.

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY_ Referent

miejsce pracy Zespół Szkół Rolniczo- Budowlanych, Leszno, ul. 1 Maja 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Rolniczo- Budowlanych, ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno

Treść

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczo- Budowlanych w Lesznie, ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko pracy: referent

Wymiar etatu: w pełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Rolniczo- Budowlanych, Leszno, ul. 1 Maja 1


Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Wykształcenie co najmniej średnie ,
 5. Znajomość obsługi komputera- pakiet office
 6. Obsługa urządzeń biurowych,
 7. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym

Wymagania dodatkowe:

 1. Komunikatywność, kreatywność, operatywność
 2. Umiejętność pracy w zespole
 3. Sumienność, systematyczność, odpowiedzialność
 4. Umiejętność posługiwania się aktami prawnymi, mile widziana znajomość przepisów o zamówieniach publicznych,
 5. Umiejętność redagowania wewnętrznych aktów prawnych i pism, właściwa interpretacja przepisów
 6. Odpowiedzialność za realizację zadań: terminowość, sumienność, dokładność

Zakres podstawowych czynności dla stanowiska:


 1. Obsługa administracyjno- gospodarcza,
  • prowadzenie rejestru potrzeb, napraw sprzętu, remontów i wyprawek pomieszczeń szkolnych;
  • nadzór i bieżąca kontrola wykonywania obowiązków pracowników obsługi (sprzątanie, naprawa sprzętu, prace gospodarcze, woźny itp.);
  • opracowywanie instrukcji klasopracowni, kuchni szkolnej;
  • opracowywanie umów ze strony szkoły z instytucjami zewnętrznymi;
  • składanie zamówień do firm zewnętrznych wg. potrzeb szkoły;
  • przyjmowanie zgłoszeń i przekazywanie awarii do naprawy;
  • znakowanie sprzętu i wyposażenia szkolnego;
  • bieżąca likwidacja zużytego sprzętu;
  • wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez dyrekcję;
 2. Współpraca z działem kadr;
 3. Współpraca z działem administracyjno- księgowym;

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (C.V), list motywacyjny,
 2. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 3. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie( świadectwa, dyplomy), inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 4. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 5. Kopie świadectw pracy
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014 r. , poz.1182 tekst jednolity)

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 13 listopada 2018 r. osobiście w Zespole Szkół Rolniczo- Budowlanych w Dziale Kadr (BUD. „A” pok. 229 w godz. 9.00 do 14.00 lub pocztą na adres: Zespół Szkół Rolniczo- Budowlanych, ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno (decyduje data stempla pocztowego).

Koperta powinna być zaklejona i opatrzona dopiskiem „ Nabór na stanowisko pracy- referent”


Inne informacje:

 1. Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Kandydaci zakwalifikowani powiadomieni zostaną o terminie postępowania kwalifikacyjnego.
 1. Oferty osób nie zakwalifikowanych mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru, po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
 1. Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Leszna oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZSR-B w Lesznie.
 1. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcja kancelaryjną.   
 1. Wyboru na stanowisko referenta w Zespole Szkół Rolniczo- Budowlanych w Lesznie dokona komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
 1. Zespół Szkół Rolniczo- Budowlanych w Lesznie zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na czas próby, a następnie na czas określony i nieokreślony.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 529 97 88


 Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczo- Budowlanych w Lesznie

 mgr inż. Franciszek Kaczmarek


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij