Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w Biurze Gospodarki Lokalowej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

uzasadnienie wyboru Treść uzasadnienia znajduje się w załączniku.

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w Biurze Gospodarki Lokalowej

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Biuro Gospodarki Lokalowej, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Treść

URZĄD MIASTA LESZNA

ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

 

ds. gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta

w Biurze Gospodarki Lokalowej

 
1.    Wymagania niezbędne od kandydatów:

1)    obywatelstwo polskie,

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)    nieposzlakowana opinia,

5)    wykształcenie wyższe,

6)    co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej,

7)    znajomość ustaw: o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeks cywilny, o samorządzie gminnym,

8)    znajomość uchwał Rady Miejskiej Leszna: w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu miasta Leszna oraz w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna,

9)    logiczne kojarzenie faktów i ich szczegółowa analiza, bezkonfliktowość w kontaktach z ludźmi, umiejętność pracy w warunkach stresu, komunikatywność, dociekliwość.

10) dobra znajomość obsługi komputera, w tym program MS Office.

 
2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

1)    wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub ekonomiczne,

2)    doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,

3)    umiejętność pracy w zespole, samodzielne interpretowanie i korzystanie z przepisów prawa.

 
3. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny m.in. za przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków o wynajem lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, socjalnych, zamiennych i pomieszczeń tymczasowych, przyjmowanie i ewidencjonowanie oświadczeń majątkowych i deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego od osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu, udzielanie odpowiedzi na wnioski. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.

4.    Wymagane dokumenty:

1)    podpisane przez kandydata następujące dokumenty:

a)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

b)    oświadczenia: dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

c)    list motywacyjny,

d)    życiorys (CV),

2)    dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie - kserokopie,

3)    dokumenty potwierdzające staż pracy wymieniony w pkt 1 ppkt 6: kserokopie świadectw pracy, oryginał lub kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu,

4)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.


Kserokopie ww. dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 
5. Warunki pracy na stanowisku:

a)    miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno,

b)    rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,

c)    wymiar czasu pracy: pełen etat,

d)    data rozpoczęcia pracy: wrzesień 2018 r.


Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub  pocztą tradycyjną na  adres  Urzędu  z  dopiskiem:  dot. naboru  –  stanowisko ds. gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą). W przypadku pytań dotyczących wymaganych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (65) 529 81 24.


Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można kontaktować się za pomocą adresu: iod@leszno.pl.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.


Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w holu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.


Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji oraz kandydatów, którzy nie spełnili wymagań niezbędnych i nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji przechowuje się w komórce merytorycznej, tj. Biurze Kadr i Płac do momentu przekazania ich do archiwum zakładowego, w którym ww. dokumenty przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij