Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. leśnictwa i ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Aleksandra Dwornik, Leszno

uzasadnienie wyboru Treść uzasadnienia znajduje się w załączniku.

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. leśnictwa i ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Ochrony Środowiska, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Treść


URZĄD MIASTA LESZNA

ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:


ds. leśnictwa i ochrony przyrody

w Wydziale Ochrony Środowiska

 
1. Wymagania niezbędne od kandydatów:

1)    obywatelstwo polskie,

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)    nieposzlakowana opinia,

5)    wykształcenie wyższe w zakresie: leśnictwa lub ogrodnictwa, lub ochrony środowiska, bądź powiązane z wcześniej wymienionymi kierunkami,

6)    znajomość zagadnień związanych z: ochroną przyrody, krajobrazu i siedlisk oraz obszarów podlegających ochronie, w tym NATURA 2000; utrzymaniem i pielęgnacją lasów; umiejętnością rozpoznawania gatunków drzew i krzewów,

7)    znajomość przepisów prawa związanych z ochroną środowiska i pracą w samorządzie, w tym ustaw: Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, ustawy o lasach, Prawo łowieckie,
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego,

8)    dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office.

 
2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

1)    wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku ochrona środowiska leśnego, bądź kształtowanie terenów zieleni,

2)    doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach lub praca w administracji,

3)    umiejętność logicznego myślenia, korzystania z przepisów, pracy w zespole, dokładność, systematyczność, umiejętność wysławiania się i słuchania.

 
3.    Wymagane dokumenty:

1)    podpisane przez kandydata następujące dokumenty:

a)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

b)    oświadczenia: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

c)    list motywacyjny,

d)    życiorys (CV),

2)    dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie – kserokopie,

3)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.


Kserokopie ww. dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 
4. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny m. in. za zadania związane z pielęgnacją lasów niepaństwowych, sprawy z zakresu ochrony przyrody, przygotowywanie projektów decyzji na usuwanie drzew i krzewów. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.

                                                                                                                      
5. Warunki pracy na stanowisku:

a)    miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno,

b)    rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,

c)    wymiar czasu pracy: pełen etat,

d)    data rozpoczęcia pracy: lipiec 2018 r.


Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub  pocztą tradycyjną na  adres  Urzędu  z  dopiskiem:  dot. naboru  –  stanowisko ds. leśnictwa
i ochrony przyrody
w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą). W przypadku pytań dotyczących wymaganych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (65) 529 81 24.


Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Leszna jest Kancelaria Szczudło Kuśnierek Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, kontakt: abi@skpartners.pl.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.


Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.


Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji oraz kandydatów, którzy nie spełnili wymagań niezbędnych i nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji przechowuje się w komórce merytorycznej, tj. Biurze Kadr i Płac do momentu przekazania ich do archiwum zakładowego, w którym ww. dokumenty przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij