Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY- Referent

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Hanna Grzesiecka , Wilkowice

uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka w najpełniejszym stopniu odpowiada wymaganiom powyższego stanowiska stawianym w opisie stanowiska pracy

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY- Referent

miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie, ul. Łowiecka 50c

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie (sekretariat)

Treść

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2016, poz. 902 ze zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 5 im. Henryka Sienkiewicza  w Lesznie, ul. Łowiecka 50c  ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

referent

wymiar zatrudnienia – 1 etat

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE OD KANDYDATÓW:


1.obywatelstwo polskie,

2.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,

3.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.nieposzlakowana opinia,

5.wykształcenie średnie lub wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na

stanowisku referent,

6.staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy lub oświadczeniami  pracownika):

   - 2 lata dla osób z wykształceniem wyższym,

   - 4 lata dla osób z wykształceniem średnim.


WYMAGANIA DODATKOWE OD KANDYDATÓW:


 1) znajomość przepisów: ustawa o systemie oświaty, ustawa Prawo oświatowe, ustawa

 o pracownikach samorządowych, Karta Nauczyciela, Kodeks pracy, o Systemie Informacji Oświatowej, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych oraz akty  wykonawcze do w/w ustaw,

2) znajomość obsługi komputera – MS Office, urządzeń biurowych,

3) brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska.PRZEWIDYWANY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:


1) prowadzenie spraw kadrowych nauczycieli oraz pracowników

 niepedagogicznych w tym związanych z wynagradzaniem pracowników,

2) prowadzenie akt osobowych dla pracowników jednostki oraz sporządzanie  

dokumentów z zakresu prawa pracy i spraw pracowniczych,

3) opracowywanie regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników,

4) sprawy związane ze sprawozdawczością dotyczącą spraw kadrowych (SIO, GUS oraz sprawozdania sporządzane na potrzeby organu  prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny), finansowych, majątkowych, a także sprawozdanie dotyczące  zamówień publicznych oraz PFRON,

5) prowadzenie spraw związanych z  Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

6) prowadzenie spraw związanych z planowaniem, prowadzeniem i rozliczaniem planu finansowego szkoły, w tym sporządzanie zmian w planie finansowym oraz sporządzanie projektu i planu finansowego szkoły,

7) określanie osób w poszczególnych rozdziałach budżetowych zgodnie z arkuszem organizacyjnym,

8) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem obiadów wydawanych w szkole,

9) prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych.


WYMAGANE DOKUMENTY:

1) list motywacyjny,

2) CV,

3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz staż pracy (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,

6) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku:  referent,

8)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. w Dz. U z 2016, poz. 912).WARUNKI PRACY I PŁACY

1. Zatrudnienie od dnia 01.05.2018 r. na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

2.Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.( Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.), z Regulaminem wynagradzania pracowników niepedagogicznych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie.


DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

1.Do dnia 24 kwietnia 2018r.  do godziny 12.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą) w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza  w Lesznie.

W przypadku pytań w sprawie wymaganych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 65 527 12 20.

2.Koperta powinna być zaklejona i opisana „Nabór na stanowisko urzędnicze- referent ”.

3.Dokumenty nie mogą być złożone za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej.


Aplikacje, które wpłyną do  sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie po wyznaczonym powyżej  terminie nie będą rozpatrywane.


Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne przejdą do dalszego etapu rekrutacji.  Z osobami, które zakwalifikują się do ostatniego etapu będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.


Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza  w Lesznie, ul. Łowiecka 50c oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku szkoły.

Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza  w Lesznie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij