Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Nabór Zakończony - inspektor d.s. bhp

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Imię i nazwisko Dorota Janowska, Miejscowość Leszno

uzasadnienie wyboru Pani Dorota Janowska otrzymała największą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rekrutacji. Wykazała się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiada wymagane doświadczenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pani Dorota Janowska spełniła oczekiwania stawiane kandydatowi ubiegającemu się o pracę na stanowisko inspektora ds. bhp.

Informacja o wynikach naboru w załączniku.

Szczegóły

stanowisko Nabór Zakończony - inspektor d.s. bhp

miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 7 w Lesznie, Al Jana Pawła II 10

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa nr 7 w Lesznie, Al Jana Pawła II 10 - sekretariat szkoły

Treść

Konkurs na stanowisko  inspektora  d.s. bhp


Dyrektor  Szkoły Podstawowej  nr 7 im. Wojska Polskiego w  Lesznie  o g ł a s z a  nabór na wolne stanowisko urzędnicze  w Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie


1.Wolne stanowisko urzędnicze:


     inspektor  d.s.  bhp na 0,1 etatu


2.Opis stanowiska:


 Do najważniejszych uprawnień inspektora bhp należą uprawnienia kontrolne, a przede wszystkim:


 1. Wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom lub zmieniającym stanowisko pracy udzielać szkolenia wstępnego– instruktażu ogólnego. Szkolenie powyższe udokumentuje wydanym zaświadczeniem.
 1. Na bieżąco kontrolować ważność – aktualność szkoleń okresowych bhp, profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz innych zaleceń lub też wskazań lekarskich.
 2. Kontrola zasadność przydzielania środków ochrony indywidualnej, sprawdzania na stanowiskach pracy czy są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Prowadzenie w sposób rzetelny i fachowy dokumentacji związanej z wypadkami pracowników oraz uczniów (ustala przyczyny i okoliczności), podejmuje działania profilaktyczne mające na celu zapobieżenie na przyszłość podobnych zdarzeń.
 4. Dokonywanie okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządza stosowną dokumentację, wspólnie z pracodawcą informując pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 5. Występowanie z wnioskiem do pracodawcy o nałożenie kar porządkowych w stosunku do osób naruszających przepisy i zasady bhp.
 6. Niezwłoczne odsuwanie od pracy pracowników, którzy swoim sposobem pracy lub zachowaniem stwarzają bezpośrednie zagrożenia życia i zdrowia pracowników lub uczniów.
 7. Niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który sowim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego lun innych osób.
 1. Niezwłocznie zawiadamia pracodawcę o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzega współpracowników i uczniów, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia oraz zdrowia pracowników lub uczniów.
 2. Współdziałanie z pracodawcą, społecznym inspektorem pracy w tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
 3. Wspólnie z pracodawcą organizować stanowiska pracy i nauki zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wymogami ergonomii.
 4. Egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z środowiskiem pracy.
 5. Przynajmniej raz w roku wspólnie z pracodawcą, społecznym inspektorem oraz wyznaczonym parownikiem pracy dokonuje przeglądu placówki jej wyposażenia oraz otoczenia pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki – identyfikacja zagrożeń (diagnoza stanu bhp).
 6. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, przygotowywanie wniosków zmierza­jących do usunięcia tych zagrożeń.

 

Podstawa prawna

§ 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

 

3. Niezbędne wymagania :

1)      studia wyższe o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy lub studia podyplomowe w tym zakresie, ewentualnie wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp, bądź zawód technika bhp i co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp., ukończone specjalne szkolenie w dziedzinie bhp przewidziane dla takich pracowników.

2)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

3)      dobry stan zdrowia,


4. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1)      Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2)      List motywacyjny,

3)      Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4)      Kopie świadectw pracy,

5)      Referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

6)      Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

7)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr101,poz. 926 z póż. zm.),

8)      Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.


Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 27 grudnia 2017 – sekretariat szkoły

(decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły).

 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego

  64-100 Leszno

 ul. Aleje Jana Pawła II 10


Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do II etapu naboru będzie złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor d.s. bhp” .


Rozmowa kwalifikacyjna, z kandydatami spełniającymi wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze odbędzie się dnia 02 stycznia 2018 godz. 8.30

 

Po zakończeniu naboru  z wybranym pracownikiem zostanie zawarta umowa o pracę na czas okres próbny, z po upływie terminu  jeśli nie będzie zastrzeżeń  , co do pełnienia funkcji przez pracownika  zostanie z nim nawiązana umowa na czas określony lub nie określony.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij