Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lesznie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Alicja Data, Leszno

uzasadnienie wyboru Treść uzasadnienia w załączniku.

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lesznie

miejsce pracy Dom Pomocy Społecznej, ul. Janusza Korczaka 1, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Treść

PREZYDENT MIASTA LESZNA

ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze-

dyrektora miejskiej jednostki organizacyjnej:

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lesznie

z siedzibą: ul. Janusza Korczaka 1, 64-100 Leszno1. Wymagania niezbędne od kandydatów:

a)     obywatelstwo polskie,

b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)    nieposzlakowana opinia,

e)     wykształcenie wyższe,

f)     udokumentowany świadectwami pracy lub zaświadczeniami o zatrudnieniu co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata stażu pracy w pomocy społecznej,

g)    specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.


2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

a)     wykształcenie wyższe o kierunku zarządzanie,

b)    doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w placówkach pomocy społecznej,

c)     wiedza specjalistyczna – znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kodeks rodzinny i opiekuńczy,

d)    znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego,

e)     znajomość organizacji i zasad funkcjonowania pomocy społecznej,

f)     umiejętność kierowania zespołem,

g)    odporność na stres, empatia, komunikatywność.


3. Zadania wykonywane na stanowisku - dyrektor będzie odpowiedzialny m.in. za:

a)     planowanie, organizowanie i nadzorowanie prawidłowego działania Domu Pomocy Społecznej
w Lesznie,

b)    realizację zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym jednostki,

c)     przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej przy realizacji zadań statutowych DPS,

d)    planowanie i wykonywanie budżetu jednostki,

e)     załatwianie spraw i podejmowanie decyzji w granicach posiadanych upoważnień,

f)     określanie organizacji wewnętrznej, zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie innych obowiązków pracodawcy,

g)    administrowanie mieniem DPS,

h)     dbałość o odpowiedni standard usług świadczonych w kierowanej jednostce.


4. Wymagane dokumenty:

a)     wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

b)    list motywacyjny,

c)     życiorys /CV/,

d)    kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganego wykształcenia,

e)     kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych - specjalizacji określonej w pkt 1 g),

f)     kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy wymieniony w pkt 1 f) – świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu,

g)    oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o braku zakazu pełnienia funkcji
z dysponowaniem środkami publicznymi oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),

h)     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.


5. Warunki pracy na stanowisku:

a)    miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej, ul. Janusza Korczaka 1, 64-100 Leszno,

b)    rodzaj wykonywanej pracy: kierownicze stanowisko urzędnicze,

c)     wymiar czasu pracy: pełen etat,

d)    data rozpoczęcia pracy: luty 2018 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z  dopiskiem: dot.  naboru – Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej w terminie do dnia 27 listopada 2017 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji oraz kandydatów, którzy nie spełnili wymagań niezbędnych i nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji przechowuje się w komórce merytorycznej, tj. Biurze Kadr i Płac do momentu przekazania ich do archiwum zakładowego, w którym ww. dokumenty przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij