Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

specjalista ds. kadr

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko specjalista ds. kadr

miejsce pracy Zespół Szkół Elektroniczno Telekomunikacyjnych w Lesznie, ul. Kilińskiego 4, 64 - 100 Leszno.

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Elektroniczno Telekomunikacyjnych w Lesznie, ul. Kilińskiego 4, 64 - 100 Leszno (sekretariat).

Treść

KONKURS NA WOLNE STANOWISKO
W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-TELEKOMUNIKACYJNYCH W LESZNIE


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dz. U. Nr 223, poz. 223, poz. 1458, z późn. zmianami)
Dyrektor Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie
ul. Kilińskiego 4 ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze


specjalista ds. kadr
wymiar zatrudnienia – 1 etat


WYMAGANIA NIEZBĘDNE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU


1/ obywatelstwo polskie,
2/ pełna zdolnośd do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
3/ niekaralnośd,
4/ nieposzlakowana opinia,
5/ wykształcenie wyższe lub średnie o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonanie zadao na stanowisku,
6/ staż pracy
- 2 lata dla osób z wykształceniem wyższym
- 5 lat dla osób z wykształceniem średnim
7/ osoba kandydująca nie może byd prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe


WYMAGANIA DODATKOWE


1/ Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych,
2/ Znajomośd prawa Pracy, zagadnieo kadrowych w jednostkach oświatowych (Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Ustawa o
systemie oświaty, Ustawa emerytalno-rentowa, Ustawa o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tych
ustaw)
3/ Znajomośd programu EXCEL, WORD, OUTLOOK
4/ Znajomośd programu VULCAN – Kadry


PRZEWIDYWANY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU


1/ Prowadzenie spraw kadrowych – nauczycieli, administracji i obsługi,
2/ Sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku Pracy,
3/ Prowadzenie sprawozdawczości dot. spraw kadrowych,
4/ Opracowywanie regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników,
5/ Sporządzanie deklaracji PFRON drogą elektroniczną,
6/ Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Spraw Socjalnych
7/ Przekazywanie danych do SIO- dotyczących spraw kadrowych


WYMAGANE DOKUMENTY


 •  List motywacyjny
 • CV
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego
 • Świadectwa pracy (kserokopie)
 • Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne
 •  Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie kandydata, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku specjalisty
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 i poz. 1271)


WARUNKI PRACY I PŁACY


 • Zatrudnienie od 01.08.2017 r. na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
 • Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. (Dz. U. nr 50 poz. 398) oraz regulaminem wynagradzania pracowników w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie


DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ


 • do 28.06.2017 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą)
 • Sekretariat Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie ul. Kilioskiego 4
 • koperta z dokumentami powinna byd zaklejona i opisana ,, Nabór na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadr’’

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.


Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.


Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP ZSET w Lesznie i BIP Urzędu Miasta Leszna oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie, ul. Kilioskiego 4.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakooczeniu rekrutacji komisyjnie
zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij