Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY- kierownik gospodarczy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Robert Gościniak, Leszno

uzasadnienie wyboru Wybrany kandydat w najpełniejszym stopniu odpowiada wymaganiom powyższego stanowiska zapisanym w ogłoszeniu o naborze.

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY- kierownik gospodarczy

miejsce pracy Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie, ul. Poniatowskiego 2, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie, ul. Poniatowskiego 2, 64-100 Leszno (sekretariat)

Treść

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

KIEROWNIK GOSPODARCZY

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W LESZNIE

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.   Z 2016r. , pozycja 902)


Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie im. J.A.Komeńskiego

ul. Poniatowskiego 2

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze

kierownik gospodarczy - wymiar zatrudnienia - 1 etat

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU


 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność   do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie:

wyższe  -  2 lata stażu pracy  lub wykształcenie średnie - 6 lat stażu pracy na samodzielnym stanowisku.WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość przepisów z zakresu:

(ustawa o ochronie środowiska, ustawa o odpadach-deklaracja, rozporządzenie o wprowadzeniu zanieczyszczeń do powietrza-raporty, prawo budowlane, przepisy z zakresu zamówień publicznych),

 • znajomość przepisów z zakresu działań realizowanych przez kierownika gospodarczego w szczególności z zakresu: Kodeksu Pracy, BHP i p.poż.,
 • umiejętność prawidłowej interpretacji i zastosowania wymaganych przepisów technicznych,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office i innych urządzeń biurowych,
 • umiejętność czuwania nad warunkami pracy zgodnie z wymogami bhp,
 • profesjonalne podejście do pracy,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole i kierowanie zespołem,
 • rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność.

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI NA STANOWISKU

 

 • dbałość o dobry stan techniczny budynku,
 • przygotowanie i realizacja procedur wymaganych ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie remontów, zakupów wyposażenia i materiałów,
 • prowadzenie dokumentacji sanitarnej i technicznej budynków szkoły i jej wyposażenia,
 • opracowanie planów i prowadzenie ewidencji prac remontowych,
 • kontrola właściwego funkcjonowania urządzeń i sprzętów, instalacji, gaśnic itp.,
 • odpowiedzialność za sprawność i aktualizację sprzętu p.poż.,
 • przygotowanie inwentaryzacji (sprzętu szkoły) i nadzorowanie jej przebiegu,
 • odpowiedzialność za inwentarz szkoły jego prawidłowe zabezpieczenie,
 • zabezpieczenie, rozliczenie i kontrola wykorzystania środków czystości i wyposażenia przez pracowników,
 • kierowanie zespołem podległych pracowników administracji i obsługi ,
 • opracowywanie harmonogramu pracy i urlopów pracowników obsługi,
 • określanie zadań, odpowiedzialności i kompetencji podległych pracowników w formie wnioskowanych do dyrekcji zakresów obowiązków,
 • stwarzanie pracownikom warunków organizacyjnych do wykonywania zadań i bezpieczeństwa  (bhp i p.poż),
 • opracowywanie harmonogramu zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie ewidencji odzieży,
 • kontrola i odpowiedzialność za czystość wszystkich pomieszczeń oraz otoczenia szkoły,
 • sporządzanie  umów wynajmu pomieszczeń i urządzeń szkoły na warunkach uzgodnionych z dyrektorem szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy,
 • opracowywanie i sporządzanie sprawozdań w zakresie bazy materialnej szkoły,
 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi szkoły i kadrą pedagogiczną w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania placówki, właściwego oraz terminowego przepływu informacji – dostarczanie niezbędnych danych, udzielanie wyjaśnień, sprawne reagowanie na zgłaszane usterki,
 • wykonywanie wszystkich czynności wynikających z potrzeb bieżących szkoły.

 

WARUNKI PRACY I PŁACY

 • termin rozpoczęcia pracy: wrzesień 2017,
 • Zatrudnienie na okres próbny a następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,
 • wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. (Dz. U. 2014 poz 1786 )oraz regulaminem wynagradzania pracowników w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie z dnia 15.06.2009 roku.

 

 

OFERTY OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KONKURSU POWINNY ZAWIERAĆ

 • list motywacyjny,
 • życiorys /CV/,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

       – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl,

 • dokumenty  potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia /kserokopie/,  
 • dokumenty poświadczające staż pracy /kserokopie świadectw pracy/,
 • oświadczenie że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 i poz. 1271)- do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadaniu kwalifikacji i umiejętności.


DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ

 • do 23.06.2017 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą)
 • Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie ul. Poniatowskiego 2
 • koperta z dokumentami powinna być zaklejona i opisana „Nabór na stanowisko urzędnicze – kierownik gospodarczy”

Aplikacje , które wpłyną do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.


Po upływie terminu składania aplikacji Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej.

Kandydaci, którzy nie spełnią wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej(www.bip.leszno.pl)

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.leszno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie ul, Poniatowskiego 2.

Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywanie zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych kształtuje się na poziomie poniżej 6 %.

                                                                                           Dyrektor

                                                                        Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie

                                                                                   mgr Irena Szynkarek

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij