W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie, Aleje Jana Pawła II 10

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie, Aleje Jana Pawła II 10
Miejsce pracy Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Wojska Polskiego, 64-100 Leszno, Aleje Jana Pawła II 10
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Wydział Edukacji Urzędu Miasta Leszna, 64-100 Leszno ul. Przemysłowa 10 – pokój nr 12

Treść

Prezydent Miasta Leszna

ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora:

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie, Aleje Jana Pawła II 10


1.Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:  

1/   ukończył studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;

2/   ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą,  prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3/   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub  pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4/   uzyskał:

  a/ co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

  b/ pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

  c/ w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5/   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6/   nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r. poz.1379 ze zmianami), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz. 1842) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie  dyscyplinarne;

7/   nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8/  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9/   nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168 ze zmianami);


 2. Do konkursu może przystąpić również osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania: 

1/ posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2/ ukończyła studia magisterskie;

3/ posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4/ ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5/ nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6/ spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 2, 5, 7, 9.


3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1/   uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2/   koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;

3/  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

4/   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

5/   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie  dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt. 4/;

6/    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

7/  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8/   oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9/   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10/  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych z  dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1  pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  finansów  publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168 ze zmianami);

 11/ oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa  państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2016r. poz. 1721);

12/ oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13/ oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14/ oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r. poz.1379  ze zmianami), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz.1842) -  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15/ oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

16/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych  osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.


4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i dopiskiem „KONKURS na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7”, w terminie  do dnia 12 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00 bezpośrednio w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna, 64-100 Leszno ul. Przemysłowa 10 – pokój nr 12.   

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez  Prezydenta Miasta Leszna.

Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszno (www.bip.leszno.pl ).

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane