Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY - Główny Księgowy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Imię i nazwisko Iwona Dudziak, Miejscowość Leszno

uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka w najpełniejszym stopniu odpowiada wymaganiom powyższego stanowiska pracy.

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Główny Księgowy

miejsce pracy Zespół Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych w Lesznie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych, ul. Przemysłowa 10, 64-100 Leszno, pokój nr 6

Treść

Zespół Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych w Lesznie

ul. Przemysłowa 10, 64 – 100 Leszno

ogłasza nabór na stanowisko pracy

 Główny Księgowy

1.Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) posiada obywatelstwo polskie,

b) posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

c) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
d) posada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

g) nieposzlakowana opinia,

h) posiada, co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała, przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymogami na danym stanowisku,

i)  spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończone ekonomiczne jednolite studnia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,

- ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada, co najmniej 6 letnią praktykę              w księgowości,

-  wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.


2.Wymagania dodatkowe od kandydatów:


a) komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
b) umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność i odpowiedzialność,
c) umiejętność sprawnej organizacji pracy,
d) znajomość przepisów: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela, Kodeks pracy, zagadnień ustaw podatkowych, ZUS, PEFRON, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.
e) bardzo dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, urządzeń biurowych,

3.Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny m. in. za:


1) prowadzenie rachunkowości jednostki

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych             i finansowych,

5) zakres rachunkowości jednostki (o której mowa w ust. 1) wynika z art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości                    i obejmuje:

a) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,

b) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym 

c) okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

d) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

e) sporządzanie sprawozdań finansowych,

f) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

6) ponadto obowiązki Głównego Księgowego wiążą się również ze stałym kontrolowaniem:

a) stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków,

b) zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu,

c) zapewnieniem terminowego rozliczania zobowiązań.

7)nadzór nad naliczaniem wynagrodzeń obsługiwanych placówek,

8)nadzór nad realizacja zadań w zakresie podatkowym oraz ZUS

Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w Zespole Obsługi.

 
4.Wymagane dokumenty:
a)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b)list motywacyjny,
c)życiorys /CV/,

d) udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu doświadczenie zawodowe,
d)kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie wymagane w pkt. 1 i oraz kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem,
e) oświadczenia kandydata (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl):
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
f)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.

5.Warunki pracy na stanowisku:
a)miejsce pracy: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Lesznie
b)rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko kierownicze urzędnicze,
c)wymiar czasu pracy: pełen etat,
d)termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2017 r.

Dokumenty należy  składać  w  Zespole  Obsługi  Przedszkoli i Placówek  Oświatowych  ul. Przemysłowa 10, 64 – 100 Leszno, pok. nr 6   z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko  Głównego Księgowego w terminie do dnia 19 grudnia 2016 roku. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu. Dokumenty aplikacyjne niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.


Załączniki

oswiadczenie doc, 29 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij