W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Obwieszczenie AP.6733.2.2021.RJ

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy AP.6733.2.2021.RJ
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu Wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

Treść

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) i art. 61 § 1 - 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 735)

zawiadamiam,

że w dniu 26.07.2021 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt.: Budowa dwóch linii kablowych 110 kV nr 1 oraz nr 2 wraz ze światłowodami i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid.: 1 (ark. m. 29); 2/1, 2/2, 14, 18 (ark. m. 24); 3, 5 (ark. m. 23); 306/15 (ark. m. 113) położonych w Lesznie. W związku z powyższym informuję strony, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II  21, w godz. 730-1530, po uprzednim telefonicznym umówieniu pod numerem 65 529 81 99 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: architektura@leszno.pl, w  terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.

 

Klauzula informacyjna dla stron postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1, ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r., ze zm.: Dz. Urz. UE L127 z 23 maja 2018 r.), dalej: RODO, Prezydent Miasta Leszna informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno. 

2) Z Administratorem można się skontaktować za pomocą adresu email: um@leszno.pl lub nr tel. 65 529 81 00. 

3) W sprawie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Wiolettą Kaczmarek - korespondencyjnie na adres ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno lub na adres poczty elektronicznej: iod@leszno.pl. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na mocy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.). 

5) Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.). 

6) Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO; 

• sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO; 

• usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO; 

• ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO. 

7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. 

8) Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić tylko organom publicznym lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa; osobom upoważnionym przez Prezydenta Miasta Leszna, które muszą mieć dostęp do danych, celem wykonywania powierzonych obowiązków; podmiotom przetwarzającym, którym zadanie będzie zlecone w związku z prowadzonym postępowaniem. 

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania. 

10) Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

                                                                  Z up. Prezydenta Miasta Naczelnik Wydziału
 Architektury, Planowania
Przestrzennego i Budownictwa
Architekt Miejski
  Bartosz Adamczak
                      

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane