Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Obwieszczenie AP.6730.14.2019.JL

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy AP.6730.14.2019.JL

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Treść

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)


zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 23.12.2019 r. wydane zostało postanowienie podejmujące zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 18 lokalach mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Lesznie przy ul. Strzeleckiej, na działce nr ewid. 12/54, arkusz m. 88.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu  Miasta  Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, II piętro, pok. 24                      w poniedziałek w godz. 7 30 – 17 00 i od wtorku do piątku w godz. 7 30 – 15 30 (tel. kontaktowy 65 529 81 96). Jednocześnie na żądanie strony Organ udostępnia stronom odpis postanowienia nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku o jego udostępnienie. Zażalenie można wnieść w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpisu postanowienia na żądanie strony postępowania.


I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

Adam Mytych

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 14 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 – zwanej dalej RODO, informujemy, iż:

1.Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 64- 100 Leszno.

Z Administratorem można się kontaktować:

  • telefonicznie pod numerem 65 529 81 00;
  • elektronicznie za pomocą adresu e-mail: um@leszno.pl.

2. Inspektor Danych Osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można kontaktować się drogą elektroniczną za pomocą adresu e-mail: iod@leszno.pl.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:

1) załatwić sprawę administracyjną (wydać decyzję o warunkach zabudowy)

2) zarchiwizować dokumenty zgromadzone w sprawie (przekazać dokumenty sprawy do archiwum).
Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązkami prawnymi w prawie krajowym, tzn.:

1) obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, we szczególności art. 61 § 4, na podstawie którego na organie administracji publicznej będącym administratorem spoczywa obowiązek załatwienia sprawy tj. wydania decyzji o warunkach zabudowy,
2) obowiązku wynikającego ze szczególnych przepisów prawa administracyjnego, tj, ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane są pozyskiwane z portalu internetowego GEO-INFO 7i.EGIB.

5. Kategorie przetwarzanych danych

Kategoria przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to dane zwykłe tj.: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.

6. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane mogą być udostępnione:

  • pracownikom i współpracownikom Urzędu Miasta Leszna posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników konferencji w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych;
  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu przetwarzania, a następnie przez okres niezbędny do realizacji archiwizacji wynikającego
z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

8. Prawa osoby, której dane dotyczą, związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu, tj. dostępu do swoich danych oraz do informacji o ich przetwarzaniu, jak również do otrzymania kopii danych osobowych;
  2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także uzupełnienia swoich danych, jeżeli są niekompletne;
  3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli nie przetwarzanie następuje w innym celu i zakresie niż niezbędnym dla wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw może się Pani/Pan skontaktować z naszym IOD (dane kontaktowe w pkt 2) lub na nasz adres kontaktowy podany w pkt 1.

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

12. Informacja o zautomatyzowanym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij