W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Leszna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miasta Leszna.

Data publikacji strony internetowej: 2015-11-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzić teksty bezpośrednio w serwisie,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik.
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwiane na stronie podmiotowej BIP

 • odpowiedni kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • moduł wyszukiwania
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • skróty klawiszowe - na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta Leszna.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Iwona Stachowiak. Kontakt: dostepnosc@leszno.pl, tel. 661 427 969. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miasta Leszna jest Iwona Stachowiak, dostepnosc@leszno.pl, tel.661 427 969.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich. Informacja, jak to zrobić znajduje się na stronie https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich 

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna


Wydziały i biura Urzędu Miasta Leszna znajdują się w różnych lokalizacjach. 

Urząd Miasta Leszna ul. Karasia 15

Budynek posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jeżeli osoba poruszająca się na wózku ma trudności z otworzeniem drzwi wejściowych po prawej stronie wejścia znajduje się dzwonek. Piętra budynku nie są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Osoba Niepełnosprawna zgłasza w Biurze Obsługi, znajdującym się na wprost wejścia, sprawę i pracownik danego Wydziału schodzi do interesanta. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do danego Wydziału.

Toaleta nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku wydzielono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajdują się:

1. Kierownictwo Urzędu Miasta

2. Biuro Obsługi

3. Miejski Zarząd Dróg

4. Wydział Organizacyjny

5. Biuro Kadr i Płac

6. Biuro Rady Miejskiej

7.Wydział Podatków i Opłat

8. Wydział Finansowo-Księgowy


Urząd Miasta Leszna, ul. Poniatowskiego 11

Budynek bez barier architektonicznych. Utrudnieniem może być brak rozsuwanych drzwi, co niekiedy wymaga pomocy drugiej osoby.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie korytarza.

Przy budynku wydzielono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajdują się:

1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

2. Biuro ds. Uzależnień

3. Miejski Rzecznik Konsumentów

4. Wydział Inwestycji

5. Biuro Centralnych Rozliczeń VAT Miasta Leszna

 

Urząd Miasta Leszna Biuro Strefy Płatnego Parkowania ul. Poniatowskiego 11 wejście od ul. Kurpińskiego 

Biuro niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na ul. Kurpińskiego zostały wydzielone 2 miejsca postojowe dla klientów Biura Strefy Płatnego Parkowania.

 

Urząd Miasta Leszna ul. Słowiańska 63

Budynek niedostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. 

W budynku znajduje się:

1. Wydział Edukacji

2. Wydział Kultury i Sportu

 

Urząd Miasta Leszna, ul. Wałowa 5

Budynek posiada podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Trudność mogą sprawiać drzwi wejściowe, których otwarcie może wymagać pomocy drugiej osoby.

Parter budynku nie posiada barier architektonicznych, gdzie znajdują się biura Wydziału Komunikacji, Wydziału Spraw Obywatelskich (Ewidencja ludności oraz dowody osobiste). Na parterze znajduje się również kasa banku PKO BP.

W przypadku załatwiania spraw w pozostałych wydziałach mieszczących się na piętrach, pracownik wydziału schodzi na parter do osoby mającej problem z poruszaniem się.

Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się:

1. Wydział Spraw Obywatelskich

2. Wydział Komunikacji

3. Urząd Stanu Cywilnego

4. Biuro Gospodarki Komunalnej

5. Wydział Ochrony Środowiska

6. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

 

Urząd Miasta Leszna – Centrum Informacji Turystycznej, ul. Słowiańska 24

Budynek bez barier architektonicznych.

 

Urząd Miasta Leszna, ul. Jana Pawła II 21 

Budynek niedostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Przy wejściu do budynku znajduje się oznakowany dzwonek, który umożliwia przywołanie pracownika. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do danego Wydziału. Brak dostępności toalety.

W budynku znajduje się:

1. Biuro Gospodarki Lokalowej

2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

3. Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

4. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

5. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

 

Urząd Miasta Leszna, ul. Jana Pawła II 21a

Budynek niedostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku znajduje się:

1. Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

2. Wydział Promocji i Rozwoju

3. Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa informacji, koordynator ds. dostępności

 

Urząd Miasta Leszna – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Rynek 1 - Ratusz

Budynek niedostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

Straż Miejska, ul. Berwińskich 7C

Budynek bez barier architektonicznych.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.


W Urzędzie Miasta Leszna usługa tłumacza języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. 

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) z dniem 01 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Leszna istnieje możliwość obsługi osób niesłyszących  przez pracowników tutejszego Urzędu posługujących się Polskim Językiem Migowym w celu usprawnienia procesu komunikacji podczas załatwiania spraw w urzędzie.

Zgodnie z art.12 ust. 1 ww. ustawy osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Konieczność skorzystania z tej formy obsługi należy zgłosić w formie pisemnej. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane