Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o pozwolenie na budowę (B-1).
 2. W przypadku wielu inwestorów, pełnomocników lub kilku działek informacja uzupełniająca (B-4).
 3. Projekt budowlany w czterech egzemplarzach wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi.
 4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3).
 5. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 6. Specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 7. Upoważnienie pełnomocnika strony.
 8. Dowód opłaty skarbowej.
Opłaty

Opłata skarbowa:

 • za pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego:

1. na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń związanych z obiektem budowlanym:

 1. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna: za każdy m2 powierzchni użytkowej 1zł, nie więcej niż - 539 zł
 2. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym -14 zł
 3. innego budynku - 48 zł
 4. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł
 5. budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł
 6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2143 zł
 7. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra - 105 zł
 8. innych budowli - 155 zł
 9. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł

W przypadku wydania pozwolenia na budowę o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie

2. na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych - 50% stawek określonych w pkt.1

Zwolnienia z opłaty skarbowej:

 1. pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
 2. pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
 3. pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. 
Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego

Miejsce złożenia wniosku

Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Al. Jana Pawła II  21,  64-100 Leszno

Tel. 65 529 81 99,  65 529 81 93, 65 529 82 16

Przyjmowanie wniosków: pokój 22, 26 i 27

Godziny obsługi Interesantów:

 • Poniedziałek od 7:30 do 17:00
 • Od wtorku do piątku od 7:30 do 15.30

 

Termin załatwienia sprawy:
 • załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej
 • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna
 • Art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami).
 • Art. 104 KPA (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zmianami).