Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Organizacyjny Referat ds. Informatyzacji informuje, iż w dniu 17 września 2018 roku, w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 617866-N-2018 oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Leszna”,  wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają:

Paweł Dolata - Kierownik referatu ds. informatyzacji, email: pdolata@leszno.pl

Olga Durczok-Gosiewska – inspektor ds. zamówień publicznych, email:  odurczok-gosiewska@leszno.pl


Z
amawiający informuje, iż w dniu 25 września 2018 roku dodano informację z otwarcia ofert.